Home / Právní služby / Obchodní právo / živnostenské právo / Švarcsystém (alias Schwarz systém)

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Švarcsystém (alias Schwarz systém)

Švarc systém - definice

„Švarc systém je označení pro způsob ekonomické činnosti, při které osoby vykonávající pro zaměstnavatele běžné činnosti nejsou jeho zaměstnanci, ale formálně vystupují jako samostatní podnikatelé (OSVČ). Takový způsob může být pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodný.“

Švarc systém je pro zaměstnavatele méně zavazující – smluvní vztah lze kdykoliv snadno ukončit (není třeba hledat výpovědní důvod a zejména případně platit odstupné), zaměstnanec nemá nárok na placenou dovolenou a za dny dovolené nemá nárok na čerpání náhrady mzdy, ztrácí nárok na pracovní pomůcky, nemocenskou nebo různé mzdové příplatky (přesčasy atd). Celkové osobní náklady jsou pro zaměstnavatele nižší, neplatí totiž příslušné pojistné odvody. Zaměstnanec může jako osoba samostatně výdělečně činná uplatňovat příslušný nákladový paušál, čímž rovněž snižuje příslušné odvody a získává ve výsledku vyšší čistou odměnu. Stát tedy přichází o peníze a tyto úniky jsou především na zdravotním a sociálním pojištění jedny z nejvyšších.

O švarc systém se bude jednat v případě, kdy:


Nelegální práce tak, jak je v současné době definována v § 5 písm. e) bod 1 zákona o zaměstnanosti, je velmi obtížně prokazatelná. V řadě případů také dochází k tomu, že při kontrole prováděné krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky není možné zjistit, ke které právnické nebo fyzické osobě jsou fyzické osoby pracující na pracovišti kontrolované osoby v nějakém právním vztahu.

Prakticky vždy se formálně jedná o obchodněprávní vztah poskytovatele (dodavatele) služeb (fyzické osoby – pracovníka) a odběratele (objednatele) služeb (osoby fyzické nebo osoby právnické), kteří však jsou fakticky ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Přitom je taková „služba“ poskytována obvykle o pracovní době, s nástroji, pomůckami či za použití materiálu odběratele služeb, na základě jeho pokynů, v místě jeho podnikání a za pravidelnou měsíční odměnu. Vykazuje tedy znaky závislé práce, která má být vykonávána nikoliv v obchodněprávním (kdy práci vykonávají fyzické osoby buď jako osoby samostatně výdělečně činné, nebo na základě většinou písemných smluv podle občanského nebo obchodního zákoníku.), ale v pracovněprávním vztahu. Z tohoto důvodu nepodléhají právní ochraně zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. (Pokud by poskytovatelem služeb byla osoba právnická a nikoliv osoba fyzická, o švarc systém by se nejednalo.)

Novela zákona o zaměstnanosti

Cílem novely je upravit definici nelegální práce a omezit praktiky, kdy fyzické osoby vykonávají práci pro jinou fyzickou osobu nebo právnickou osobu mimo pracovněprávní vztahy, tzn. zabránit obcházení zaměstnání formou výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo na základě občanskoprávních smluv. Také účinné kontroly nelegální práce, jakož i zjednodušení a zkrácení kontrolního procesu.

Cílem je vytvořit z pořádkové pokuty účinný preventivní prvek směřující k omezení takzvané práce na černo.

Pokuty za švarc systém

Uplatnění švarc systému může případně posoudit orgán inspekce práce jako delikt (přestupek zaměstnavatele – fyzické osoby nebo správní delikt zaměstnavatele – právnické osoby) porušení povinnosti při vzniku, změně nebo skončení pracovního poměru dle zákona o inspekci práce. V oblasti daní a pojistných odvodů hrozí případné doměření daně nebo pojistného příslušným orgánem.

Výše pořádkové pokuty, kterou je možno uložit v maximální částce 5 000 Kč a opakovaně až do výše 50 000 Kč fyzické osobě, zdržující se na pracovišti kontrolované osoby a vykonávající pro ni práci, za to, že odmítne osvědčit svou totožnost a prokázat legálnost pracovněprávního vztahu, nemá dostatečný preventivní účinek jako opatření před opakovaným výkonem nelegální práce.

Pro fyzickou osobu, která bude nelegální práci vykonávat, až na 100 tisíc korun.

Výše pokuty za švarc systém je pro zaměstnavatele od 250 tis Kč až do 10 mil Kč. Výše pokuty závisí na rozsahu této nekalé činnosti a na míře prokázání.

Kontroly švarc systému

Ministerstvo práce a sociálních věcí má k dispozici zhruba 350 inspektorů, které budou provádět kontroly. Tyto kontroly se budou nejčastěji týkat oborů

- stavebnictví
- restaurační a ubytovací služby
- maloobchod

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje právní služby zaměstnavatelům při sepisu pracovních smluv, výpovědí, hromadných výpovědí a dohod, pracovních řádů, interních směrnic, jakož i při kolektivním vyjednávání.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS má bohaté zkušenosti s úpravou pracovněprávních vztahů ve společnostech a také Outsourcingem právních služeb - právní služby pro firmy. Rádi Vám zajistíme poradenství i v oblasti švarc systému, neváhejte se na nás obrátit.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem