Home / Právní služby / Vymáhání pohledávek

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Vymáhání pohledávek

Neuhrazená pohledávka je zpravidla nejčastějším důvodem, kdy se klient obrací na advokátní kancelář se žádostí o právní pomoc. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí komplexní právní služby při vymáhání a správě pohledávek, poskytované s cílem zajistit klientovi efektivní, řádné a včasné plnění pohledávek. Neustálý dohled nad pohledávkami je cíl pro dlouhodobé a cenově efektivní monitorování pohledávek. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí zejména tyto služby:

 • právní návrh finančně výhodného způsobu vymáhání pohledávek
 • kvalifikované výzvy k zaplacení splatných pohledávek
 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • rozhodčí řízení
 • poradenství při právních operacích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek)
 • zmapování majetku dlužníka
 • exekuce na majetek dlužníka prostřednictvím exekutora
 • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení

Pro zajištění placení nabízíme zajištění už při samotném vzniku smluvního vztahu prostřednictvím těchto institutů:

 • rozhodčí doložka
 • zástavní právo
 • smluvní pokuta
 • ručení
 • zadržovací právo
 • bankovní záruka
 • zajišťovací převod práva
 • směnka

Správa pohledávek v případě úpadku dlužníka

Jestliže se dlužník nachází ve stadiu před prohlášením insolvence, pak je nejvýhodnější cestou postoupení pohledávky jinému věřiteli. Prohlásí-li soud na dlužníka úpadek, přihlásíme pohledávku věřitele a zastupujeme jej v celém insolvenčním řízení.

Proč zvolit k vymáhání naši advokátní kancelář?

 • zvýšená účinnost vymáhání
 • využívání možnosti elektronického platebního rozkazu
 • plná odpovědnost za právní služby a pojištění právních služeb

Na základě spolupráce s exekutorským úřadem Vám pomůžeme najít tu nejefektivnější cestu při řešení těchto případů. V případě zjištění předlužení dlužníka bude se souhlasem klienta zahájeno insolvenční řízení.

Právní služby

Obchodní právo

Nabývání majetku od subjektů v insolvenci

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem