Home / Insolvenční správce / Oddlužení - osobní bankrot

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Oddlužení - osobní bankrot

Oddlužení, tzv. osobní bankrot umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob, v obou případech pak za splnění předpokladu, že nejde o podnikatele. Je to způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Jedná se o nejvyužívanější způsob řešení úpadku dlužníka – nepodnikatele dle insolvenčního zákona.

Dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu dle § 389 insolvenčního zákona navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil tzv. oddlužením.

Návrh na oddlužení (insolvenční návrh)

O návrhu na oddlužení, který může podat pouze dlužník - nepodnikatel na stanoveném formuláři, doloženým zákonem předepsanými dokumenty, rozhoduje soud. Věřitelé následně hlasují o způsobu oddlužení, které může být provedeno jednak zpeněžením majetku dlužníka, kdy se postupuje obdobně jako v případě konkursu, anebo plněním formou splátkového kalendáře, kdy je dlužník povinen po dobu pěti let měsíčně splácet věřitelům částku ve výši stanovené zákonem, tj. ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny tzv. přednostní pohledávky.

Návrh na oddlužení je oprávněn podat pouze dlužník, a to na formuláři zveřejněném Ministerstvem spravedlnosti a musí obsahovat zejména:

  • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
  • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech,
  • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky.

Zamítnutí insolvenčního návrhu

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže:

  • jím je sledován nepoctivý záměr, nebo
  • hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.
  • jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto, nebo
  • dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Máte-li zájem o sepsání insolvenčního návrhu (návrhu na povolení oddlužení) nebo zastoupení v insolvenčním řízení, neváhejte nás kontaktovat.

Služby pro dlužníky

Incidenční spory

Odpovědnost

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem