Home / Insolvenční správce / Reorganizace

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Reorganizace, reorganizační plán

Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. 

Jedná se o způsob řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje mj. ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli

Přípustnost reorganizace

Reorganizace připadá v úvahu jen u podnikatelů, kteří:

  • nejsou v likvidaci,
  • nejsou obchodníky s cennými papíry nebo osobami oprávněnými k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu,
  • jejichž celkový obrat za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň 50 milionů korun, nebo zaměstnávají-li alespoň 50 zaměstnanců v pracovním poměru.

Reorganizaci lze provést zejména prostřednictvím těchto opatření:

  • restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti,
  • prodejem celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodejem dlužníkova podniku,
  • vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast,
  • fúzí dlužníka - právnické osoby s jinou osobou nebo převodem jeho jmění na společníka se zachováním nebo změnou práv třetích osob, připouštějí-li to právní předpisy o hospodářské soutěži, zejména zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
  • vydáním akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem nebo novou právnickou osobou,
  • zajištěním financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části,
  • změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov anebo jiných dokumentů upravujících vnitřní poměry dlužníka.

Rozdělení věřitelů do skupin

V řízení o reorganizaci se věřitelé dělí do několika skupin. Dělí se na základě toho, aby v každé skupině byli věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy.

Rozdělení těchto věřitelů do jednotlivých skupin obsahuje reorganizační plán, který vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené reorganizace. Máte - li zájem o zpracování reorganizačního plánu nebo potřebujete insolvenčního správce pro vlastní reorganizaci, neváhejte nás kontaktovat.

Právní služby - přehled

Služby insolvenčního správce

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem