Home / Vymáhání pohledávek / Exekuce

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Návrh na nařízení exekuce

Návrh na nařízení exekuce je vyústěním vymáhání pohledávek. Na základě pravomocných rozhodnutí a jiných exekučních titulů Vás budeme zastupovat v exekučním řízení. Naše advokátní kancelář úzce spolupracuje s exekutory, Vaši pohledávku a její vymáhání budeme pravidelně kontrolovat.

Náklady exekuce

Náklady exekučního řízení hradí dlužník. V případě vymožení dlužné částky jsou naší odměnou opět náklady právního zastoupení přiznané soudem v rozhodnutí, jež je exekučním titulem.

Exekuce může být provedena:

  • Prodejem movitých věcí a nemovitostí
  • Prodejem podniku povinného (nebo podíl v obchodní společnosti, členská práva v bytovém družstvu, patenty, průmyslové vzory a ochranné známky)
  • Přikázáním jeho pohledávky (např. peněz na bankovním účtu)
  • Srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů povinného

Proč zvolit právě advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS pro provedení exekuce?


Naše advokátní kancelář spolupracuje s vykonavateli soudního exekutora, se společnostmi, které zajišťují rozhodčí řízení, dražby, apod. Naše advokátní kancelář je navíc držitelem oprávnění pro výkon insolvenčního správce a je pojištěna na částku 50 mil. Kč na případ.

Uvedené služby vykonáváme pro naše zákazníky zcela zdarma, tj. neplatí se žádné administrativní, soudní poplatky, žádné provize z vymožených částek. Naší odměnou je pouze advokátní odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, která je v rámci žaloby vždy požadována po dlužníkovi.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem