Home / Právní služby / Compliance a regulatorika

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Compliance a regulatorika

Oblast firemní compliance je čím dál důležitější pro podnikání všech společností. Podstata pojmu compliance spočívá v tom, že podnikatel uvede své podnikání do souladu se zákonnými regulacemi, aby se tak vyhnul případným sankcím ze strany státu nebo reputačným rizikům. Máme zkušenosti se zaváděním compliance v nejrůznějších oblastech, od ochrany osobních údajů přes výrobu a prodej až po rozsáhlé programy protikorupční compliance.

Vhodný compliance program navíc umožní společnosti vyvinit se z trestní odpovědnosti za trestný čin nebo dosáhnout upuštění od výkonu zbytku uloženého trestu.

Regulatorika

V oblasti regulatoriky zajišťujeme soulad s právními předpisy (GDPR, soutěžní právo, ochrana spotřebitele, telekomunikace, e-commerce). Služby často poskytujeme v rámci komplexního právního poradenství. Oblast regulatoriky se přirozeně prolíná všemi právními oblastmi, a proto klientům pomáháme po právní stránce již při samotném nastavení jejich vnitřních procesů.

Proč řešit compliance?

1. Reputační riziko
Sankce vás nemusí postihnout, ale informace o selhání se šíří mezi zaměstnanci, klienty i potenciálními klienty. Selhání tedy může ovlivnit chování a postoj zaměstnanců a klientů k vašemu podnikání. Od nepříznivých následků vás může dělit jen podnět zákazníka, zaměstnace nebo náhodná kontrola ze strany kontrolního orgánu.

2. Právni riziko
Všechny podnikatelské činnosti mohou být kontrolované kontrolním orgánem. Jinak řečeno, stát vstupuje do vašeho podnikání a kontroluje jeho výkon. Účinným compliance programem lze prokázat, že členové jejích orgánů vynaložili očekávatelné úsilí pro odvrácení negativních dopadů rizik, kterým společnost čelí, jinými slovy, compliance je nezbytnou součástí péče řádného hospodáře. Pokud zanedbáte dodržování právních norem, kontrolní orgán uloží pokutu a současně stanoví dodatečnou lhůtu abyste zajistili soulad vašich činností s normami.

Compliance praxe advokátní kanceláře:

  • AML Regulace - Anti-Money Laundering - Předcházení legalizace příjmů z trestné činnosti nebo tzv. praní špinavých peněz
  • Ochrana spotřebitele a regulace spotřebitelských vztahů a odpovědnosti za vady (Consumer compliance)
  • Interní pravidla a kodexy
  • E-commerce - elektronický obchod, eshopy, obchodní podmínky
  • Ochrana osobních údajů, GDPR
  • Stahování nebezpečných výrobků z trhu
  • Waste management
  • Směrnice EU (zejména Omnibus)
  • Školení pro management i zaměstnance v oblasti compliance
  • Regulace v oblasti pracovního práva, BOZP

Právní monitoring

Pro klienty provádíme monitoring právních předpisů a důležitých rozhodnutí v relevantních oblastech. Součástí tohoto monitoringu jsou i evropské právní předpisy, a to včetně monitoringu implementace evropských směrnic do českého právního řádu. Jestliže chcete zůstat stále v obraze a udržet si přehled o legislativním vývoji, objednejte si službu monitoringu legislativy. Budete mít jistotu, že vás nic nepřekvapí a na změny se připravíte předem.

Jsme připraveni pro Vás naleznout nejvhodnější řešení v jakékoli situaci, ať už se jedná o přípravu na audit, rychlé jednání v případě neohlášených kontrol (ČOI apod.), nebo o posílení a udržování compliance programu v rámci společnosti. Nenechávejte své podnikání náhodě.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem