Home / Právní služby / Insolvence, insolvenční právo

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Insolvence

Insolvenční zákon zásadním způsobem mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku. Advokátní a insolvenční kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí v souvislosti s insolvenčním řízením tyto služby:

Povinnost řešit úpadek

V této souvislosti je třeba upozornit, že dlužník má podle nového insolvenčního zákona, pokud se nachází v úpadku, povinnost řešit předlužení své společnosti. Tuto povinnost mají osoby, které jsou oprávněny podat jménem dlužníka návrh na zahájení soudního řízení (tedy zejména statutární orgán společnosti - jednatel, představenstvo). Dlužník je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku (nebo se při náležité pečlivosti dozvědět měl). Pokud tak dlužník neučiní, odpovídá věřitelům za škodu, kterou tím způsobí, může vzniknout i trestně-právní odpovědnost.

Řešení krizových stavů a insolvence (úpadek) podniku zasahuje do více oborů, a proto je nejlepším řešením obrátit se na společnost, specializující se na tuto oblast. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS zpracovává tuto problematiku komplexně, ve spolupráci s odborníky, ne odděleně v každém oboru zvlášť. JUDr. Ing. Pavel Fabian je rovněž insolvenčním správcem (od roku 2012) a insolvenčním správcem se zvláštním povolením disponujícím prověrkou Národního bezpečnostního úřadu.

Oddlužení - insolvenční návrh

Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení

Nabývání majetku od subjektů v insolvenci

Služby pro věřitele

Služby pro dlužníky

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem