Home / Právní služby / Insolvence, insolvenční právo / insolvenční právo

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Insolvenční právo

Insolvenční právo je stěžejní specializací advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Insolvenční zákon zásadním způsobem mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí v souvislosti s insolvenčním řízením tyto služby:

  • vyjednávání s dlužníky (případně věřiteli)
  • poradenství v insolvenčním řízení a zastupování v incidenčních sporech
  • podávání návrhů na prohlášení insolvence
  • zastupování klienta ve věřitelských orgánech
  • poradenství klientům - dlužníkům ve všech fázích insolvenčního řízení včetně obrany před neoprávněným prohlášením insolvence (konkursu)
  • poradenství při reorganizaci
  • kapitalitaze pohledávek

Kdy je dlužník v úpadku?

  • dlužník je podle insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a ty není zároveň schopen splácet. Platební neschopností se rozumí stav, kdy dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek exekucí.
  • dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Povinnost řešit úpadek

V této souvislosti je třeba upozornit, že dlužník má podle nového insolvenčního zákona, pokud se nachází v úpadku, povinnost řešit předlužení své společnosti. Tuto povinnost mají osoby, které jsou oprávněny podat jménem dlužníka návrh na zahájení soudního řízení (tedy zejména statutární orgán společnosti - jednatel, představenstvo). Dlužník je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku (nebo se při náležité pečlivosti dozvědět měl). Pokud tak dlužník neučiní, odpovídá věřitelům za škodu, kterou tím způsobí, může vzniknout i trestně-právní odpovědnost.

Řešení krizových stavů a insolvence (úpadek) podniku zasahuje do více oborů, a proto je nejlepším řešením obrátit se na společnost, specializující se na tuto oblast. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS zpracovává tuto problematiku komplexně, ve spolupráci s odborníky, ne odděleně v každém oboru zvlášť.

Obchodní právo

Vymáhání pohledávek

Konkurs

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem