Home / Právní služby / Insolvence, insolvenční právo / konkurs, insolvence

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Konkurs

Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v novém insolvenčním řízení se rozumí

  • konkurs,
  • reorganizace,
  • oddlužení a
  • zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů.

Po podrobné analýze Vám navrhneme nejvhodnější způsob řešení Vaší situace.

Dle § 244 Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

Hrozící úpadek - možnost záchrany

Konkursní řízení bylo dle úpravy do roku 2008 možné zahájit až v okamžiku, kdy se dlužník ocitl v úpadku. Nový insolvenční zákon umožňuje dlužníku reagovat již v době, kdy úpadek teprve hrozí.

Lze-li důvodně předpokládat, že nebudete schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých dluhů (jste tedy v situaci hrozícího úpadku), můžete mj. sám "na sebe" podat insolvenční návrh. Tímto včasným odborným zásahem - zvláště pokud budete spolupracovat od počátku se svými věřiteli a snažit se dojít s nimi k dohodě - se zvyšují šance na nelikvidační způsob řešení úpadku a také na jeho překonání.

Funkce insolvenčního správce

Insolvenční správce zejména dle § 246 vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

Účinky prohlášení konkursu

Prohlášením konkursu se přerušuje likvidace právnické osoby, končí nucená správa. Další účinky prohlášení konkursu na Vaše podnikání (např. na společné jmění manželů, předkupní právo, nesplatné pohledávky, zástavní právo a další) s Vámi rádi probereme osobně.

Nepostačuje-li majetek dlužníka k úhradě nákladů konkursu, soud návrh na prohlášení konkursu zamítne pro nedostatek majetku a zároveň podá návrh na výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.

Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení

Nabývání majetku od subjektů v insolvenci

Služby pro věřitele

Služby pro dlužníky

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem