Home / Právní služby / Insolvence, insolvenční právo / krizové řízení

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Krizové řízení a poradenství

Způsoby řešení firemní krize

Krizové řízení firmy doporučujeme klientům na základě analýzy aktuálního stavu. Existuje několik možnosti řešení krizového stavu:

  • revitalizace firmy znamená zpeněžení nadbytečných aktiv, snížení pasiv oddlužením, snížení nákladů, posílení odbytových cest a následné předání původním společníkům (akcionářům)
  • prodej společnosti - najdeme kupujícího (nabyvatele obchodního podílu či podniku)
  • předúpadkové (předinsolvenční) poradenství pokud nevíte, jaké kroky jsou nutné k podání návrhu na konkurs a jak se na tuto situaci připravit, vše připravíme a zpracujeme až pro předání správci konkursní podstaty.

Při ukončení činnosti neziskové společnosti je efektivní cesta likvidace společnosti, zpeněžení majetku, výmaz společnosti z obchodního rejstříku a předání likvidačního zůstatku majiteli společnosti.

Konsolidace a revitalizace

Pokud se firma nenachází v krizi/úpadku jako celek, lze vzniklou situaci řešit konsolidací a revitalizací. Podstatou konsolidace a revitalizace je analýza příčin, které krizi způsobují. Zpravidla pak není nutné uvažovat o zániku společnosti, ale spíš o zásadních systémových řešeních, která přinesou žádoucí změnu.

Po analýze a pojmenování příčin problémů pak představíme návrh, jak tyto problémy vyřešit. Poté, co provedeme analýzu společnosti, Vám předložíme návrh konsolidace a revitalizace, který může obsahovat například:

  • krizový plán
  • plán stabilizace majetku
  • návrh na rozdělení nebo sloučení společnosti
  • návrh přefinancování, nebo přeúvěrování společnosti
  • plán vyjednávání s věřiteli a dlužníky

Sanace

Při tomto řešení je nutno vyčlenit z podniku to dobré a funkční, s perspektivou dalšího rozvoje, a zbytek společnosti vhodným způsobem zlikvidovat.

Pokud jsou jednatelé společnosti (nebo jiní představitelé společnosti) ochotni řídit se doporučeními naší společnosti, nemusí vůbec na veřejnost proniknout informace o problémech společnosti. Jako advokátní kancelář jsme vázáni povinností mlčenlivosti.

Vymáhání pohledávek

Nabývání majetku od subjektů v insolvenci

Služby pro věřitele

Služby pro dlužníky

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem