Home / Právní služby / Neziskové organizace, nadace

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Právní služby pro neziskové organizace

Nabízíme právní poradenství při založení a správě všech neziskových organizací – nadací, spolků, nadační fondů apod. Vypracujeme pro vás veškerou zakladatelskou dokumentaci pro veřejný rejstřík, vytvoříme stanovy a další dokumenty potřebné pro fungování uvedených organizací, zejména pak:

  • sepis stanov, zápisy z členské schůze, přihlášky členů spolku
  • provedení změn ve stanovách a ve veřejném rejstříku – změna členů statutárního orgánu, sídla, apod.
  • řešení sporů a zastupování neziskových organizací

Výhody a využití neziskové organizace

Nezisková organizace má vlastní právní subjektivitu a díky ní může jednat vlastním jménem, nabývat majetek, přijímat dary a vhodným způsobem optimalizovat podnikatelskou činnost jiných subjektů (včetně hospodářských výsledků). Níže uvádíme různé možnosti zapojení neziskové organizace do aktivit našich klientů. Vytvoření neziskové organizace (občanského sdružení, nadace nebo nadačního fondu) bezpochyby tvoří jednu z možností ochrany a správy majetku. Nezanedbatelnou výhodou je také skutečnost, že občanské sdružení má šanci získat granty na podporu své činnosti, a to jak od soukromých dárců tak od nadací, mezinárodních institucí či českých ministerstev.

Daň z pozemků, daň ze staveb

Pozemky ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností nepodléhají dani z nemovitostí. Stavby a jejich části ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností jsou od daně osvobozeny.

Daň dědická

U nabyvatelů právnických osob je uplatňováno osvobození, když jde o bezúplatný převod na veřejně prospěšné účely např. je-li nabyvatelem majetku občanské sdružení a majetek je určen na jeho činnost.

Daň darovací - fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Daň darovací - právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Občanské sdružení může všechny dary využít v jejich plné výši.

Sponzorství

Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky "dary na veřejně prospěšné účely" snižuje sponzorský příspěvek základ daně v plné výši.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem