Home / Právní služby / Neziskové organizace, nadace / založení nadace

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Založení nadace, nadační právo

Nadace a nadační fond jsou formou účelového sdružení majetku, které se zřizují na základě zákona o nadacích a nadačních fondech. Nadaci a nadační fond spravuje správní rada a kontrolním orgánem nadace nebo nadačního fondu je dozorčí rada nebo revizor. Nadace nebo nadační fond nesmí až na vyjímky sám podnikat a majetek může používat pouze v souladu s účelem a podmínkami v zakladatelské listnině nebo společenské smlouvě.

Nadační jmění

Základním limitujícím faktorem při založení nadace je požadavek zákona na minimální výši nadačního jmění v hodnotě 500 000 korun. Nadační jmění může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami. Mezi výhody nadace osvobození výnosů nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku od daně z příjmů a právo nadace podílet se na podnikání akciových společností. Naše doporučení založit nadaci

Založení nadace lze doporučit tehdy, vkládají-li se do nadačního jmění:

  • nemovitosti, u kterých se předpokládá výnos, tj. příjem z nájmů;

  • umělecké předměty, která mohou být pronajaty jiným subjektům např. k vystavení, k užití (vybavení interiérů);

  • autorská práva, u nichž je předpoklad užití za úplatu;

  • finanční prostředky v částce nad 1 000 000 Kč

Pro další podrobnosti ohledně založení, fungování nebo změny nadace, nadačního fondu nás kontaktujte.

Finanční právo

Právo nemovitostí

Advokátní úschovy

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem