Home / Právní služby / Občanské právo

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Občanské právo

V oblasti občanského práva zastupujeme klienty v jednáních před soudy ve všech občanskoprávních sporech, sepisujeme kupní, darovací, předmanželské a jiné občanskoprávní smlouvy, vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů. Zabezpečujeme kompletní právní servis při převodu nemovitostí včetně ověření podpisů účastníků smlouvy. Zastupujeme v dědickém řízení.

  • vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů - výkon, ochrana, vypořádání, sousedská práva
  • věcná břemena, zástavní a zadržovací právo - vznik, změna, zánik
  • smluvní vztahy - zpracování všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků,
  • spory o peněžitá plnění,
  • právní vztahy k nemovitostem, sepis smluv - kupních, darovacích, zástavních, o věcných břemenech, zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitostem včetně ověření totožnosti účastníků smluv za účelem vkladu do katastru nemovitostí (úřední ověření podpisu)
  • odpovědnost za škodu - zvláštní typy odpovědnosti (za škodu způsobenou nezletilým nebo nezpůsobilou osobu, za škodu na věcech odložených nebo vnesených), poskytujeme pomoc i při uplatňování náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím státního orgánu vůči České republice.
  • odpovědnost za škodu na zdraví
  • bezdůvodné obohacení
  • dědické právo, dědické řízení
www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem