Home / Právní služby / Občanské právo / Nový občanský zákoník 2014

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Nový občanský zákoník 2014

Nový občanský zákoník reaguje na potřebu změny v soukromém právu. Po mnoha letech příprav byl v březnu 2012 schválen nový občanský zákoník, který zásadním způsobem mění celou koncepci soukromého práva v České republice. Text občanského zákoníku má přes 3 tisíce paragrafů rozdělených do 5 částí.

Občanský zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí:

1. Obecná část - v obecné části jsou především vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text občanského zákoníku pracuje.

2. Rodinné právo - část Rodinné právo v sobě zahrnuje v podstatě dnešní zákon o rodině. Dotýká se jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi.

3. Absolutní majetková práva - tato část v sobě skrývá definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění.

4. Relativní majetková práva
- tat část je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (tedy i odpovědnost za škodu).

5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - poslední část se zabývá mimo jiné tím, které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny.

Novým občanským zákoníkem není rušen pouze stávající občanský zákoník, ale celkem 238 právních předpisů nebo jejich částí, a to především:

  • obchodní zákoník,
  • zákon o cenných papírech,
  • zákon o pojistné smlouvě,
  • zákon o vlastnictví bytů,
  • zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
  • zákon o rodině.

Ustanovení starého Obchodního zákoníku jsou rozdělena do nového občanského zákoníku (zejména ujednání o závazkových vztazích – uzavírání smluv, jednotlivé smluvní typy, otázky porušení povinností, náhrady škody, promlčení atd.) a nového zákona o obchodních korporacích (nahrazuje ustanovení obchodního zákoníku o obchodních společnostech).


Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí právní služby zaměřené na přechod na nový občanský zákoník – úpravu smluvních dokumentů, všeobecných obchodních podmínek, návrh nových smluv (včetně nových smluvních typů) apod.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem