Home / Právní služby / Obchodní právo

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Obchodní právo, korporátní právo

Právní služby v oblasti obchodního práva jsou stěžejním pilířem činnosti advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Přinášíme právní řešení na klíč tak, abychom pokryli celé spektrum požadavků. Nezáleží na tom, jestli potřebujete připravit jednu obchodní smlouvu nebo řešíte složité převody obchodních podílů, valné hromady či komplikované soudní spory. Naše právní poradenství se soustředí dále na navržení a revizi korporátních a skupinových struktur.

 • zakládání společností
  • návrhy zakládacích listin a smluv
  • zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
  • řízení před rejstříkovým soudem
  • smlouvy pro členy statutárních orgánů
  • zřizování organizačních složek podniku (odštěpné závody)
  • evropské společnosti
 • změny společností
 • převzetí společnosti
 • fúze, akvizice společností
 • likvidace společností
 • vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a její přezkoumání, ovládací smlouvy
 • corporate governance, poradenství při řízení společností (optimalizace struktury řízení a správy kapitálových společností, valné hromady, smlouvy o výkonu funkce, působnost představenstva a dozorčí rady)
 • ochrana práv společníků/akcionářů
 • účast v dozorčích radách (zastupování zájmů klienta v dozorčích orgánech společností - dohled na soulad podnikání s právními předpisy, compliance, corporate governance atd.)
 • zajištění komplexního nebo částečného právního servisu, v dohodnutých časových frekvencích též přímo v sídle klienta
 • investice na zelené louce (Greenfield Investment), obstarávání právních náležitostí pro úvodní fázi investice, při ověření územně právní regulace a právního statusu nemovitostí, akvizice pozemků, výstavbě výrobních závodů, financování investice a při vytvoření právního rámce pro vztahy společnosti a jejich zaměstnanců a manažerů
 • nekalá soutěž - klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
 • e-commerce, reklama - právní poradenství v oblasti internetové reklamy, zasílání reklamních sdělení prostřednictvím e-mailů, tvorba a posuzování smluvních dokumentů (obchodních podmínek, objednávek, reklamačních řádů apod.), doménové jména

Zvlášť rozsáhlé znalosti a zkušenosti má advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS s poskytováním právních služeb zahraničním investorům v souvislosti se zahájením jejich podnikatelské činnosti na území České republiky, Slovenské republiky.

Nejčastější právní služby:

 • příprava veškerých korporátních dokumentů a jejich změn (společenská smlouva, zakladatelská listina, stanovy, seznam akcionářů, valné hromady apod.),
 • příprava a zajištění řádného průběhu valných hromad, zápisy z valných hromad, poradenství při přípravě zápisů ze zasedání představenstva a dozorčí rady,
 • zpracování výročních zpráv, včetně zpráv o vztazích mezi propojenými osobami,
 • změny výše základního kapitálu, změna podoby či formy akcií společnosti, apod.

Firemní právo

Balíčky právních služeb

Právní služby - přehled

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem