Home / Právní služby / Obchodní právo / korporátní právo

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Korporátní právo, společnosti

Právní služby v oblasti korporátního práva jsou stěžejním pilířem činnosti advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Korporátní právo jako součást obchodního práva řeší především zakládání, fungování a změny uvnitř korporací. Advokátní kancelář svým klientům nabízí služby spočívající zejména v organizaci a řízení valných hromad, provádění změn v již založených společnostech, změny základního kapitálu, fúze či jiné přeměny nebo zajištění likvidace společností.

 • zakládání společností
  • návrhy zakládacích listin a smluv
  • zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
  • řízení před rejstříkovým soudem
  • smlouvy pro členy statutárních orgánů
  • zřizování organizačních složek podniku (odštěpné závody)
 • prodej společností na klíč ("ready-made")
 • změny společností
  • převody obchodních podílů
  • valné hromady
  • změny ve společenstevních listinách
  • změny právní formy společnosti
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • převzetí společnosti
  • převody podílů
  • převody majetku
  • koupě podniků
  • právní due dilligence
 • fúze, akvizice společností
 • likvidace společností
 • vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a její přezkoumání, ovládací smlouva
 • corporate governance, poradenství při řízení společností (optimalizace struktury řízení a správy kapitálových společností, valné hromady, smlouvy o výkonu funkce, působnost představenstva a dozorčí rady)
 • ochrana práv společníků/akcionářů
 • účast v dozorčích radách (zastupování zájmů klienta v dozorčích orgánech společností - dohled na soulad podnikání s právními předpisy, compliance, corporate governance atd.)
 • zajištění komplexního nebo částečného právního servisu, v dohodnutých časových frekvencích též přímo v sídle klienta
 • investice na zelené louce (Greenfield Investment), obstarávání právních náležitostí pro úvodní fázi investice, při ověření územně právní regulace a právního statusu nemovitostí, akvizice pozemků, výstavbě výrobních závodů, financování investice a při vytvoření právního rámce pro vztahy společnosti a jejich zaměstnanců a manažerů
 • nekalá soutěž - klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
 • e-commerce, reklama - právní poradenství v oblasti internetové reklamy, zasílání reklamních sdělení prostřednictvím e-mailů, tvorba a posuzování smluvních dokumentů (obchodních podmínek, objednávek, reklamačních řádů apod.), doménové jména

Zvlášť rozsáhlé znalosti a zkušenosti má advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS s poskytováním právních služeb zahraničním investorům v souvislosti se zahájením jejich podnikatelské činnosti na území České republiky, Slovenské republiky při dodržení zásady racionalizace nákladů.

Nejčastějšími činnostmi jsou:

 • příprava veškerých korporátních dokumentů a jejich změn (společenská smlouva, zakladatelská listina, stanovy, seznam akcionářů, apod.),
 • příprava a zajištění řádného průběhu valných hromad, zápisy z valných hromad, poradenství při přípravě zápisů ze zasedání představenstva a dozorčí rady,
 • zpracování výročních zpráv, včetně zpráv o vztazích mezi propojenými osobami,
 • změny výše základního kapitálu, změna podoby či formy akcií společnosti, apod.

Naše služby poskytujeme i zahraničním klientům v jazyce anglickém, německém, italském a slovenském.

Právní služby - přehled

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem