Home / Právní služby / Obchodní právo / nekalá soutěž

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Nekalá soutěž, reklama, právo domén

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje v plném rozsahu služby v oblasti právní úpravy nekalé soutěže, reklamy. Za nekalou soutěž se považuje jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, a to zejména:

 • klamavá reklama
 • klamavé označování zboží a služeb
 • vyvolávání nebezpečí záměny
 • parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb jiného soutěžitele
 • podplácení
 • zlehčování
 • srovnávací reklama (za určitých okolností je povolena)
 • porušování obchodního tajemství
 • ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

Uplatnit práva z nekalé soutěže je v praxi poměrně komplikované a vyžaduje určitou zručnost a formulační dovednost při stylizování výzvy či žaloby. Naše advokátní kancelář nabízí:

 • posouzení reklamy z pohledu práva nekalé soutěže
 • posouzení nekalosoutěžního jednání
 • právo internetových domén
 • uplatňování práv z nekalé soutěže (zabránění nekalé soutěže, bezdůvodné obohacení, náhrada újmy)
 • dovolená srovnávací reklama
 • trestněprávní dopady nekalé soutěže

Obchodní právo, společnosti

Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

Právo duševního vlastnictví, autorské právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem