Home / Právní služby / Obchodní právo / smluvní právo

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Smluvní právo

Jako přední advokátní kancelář poskytujeme komplexní právní servis v oblasti smluvního práva.Typickým důvodem vzniku závazku mezi dvěma a více subjekty je smlouva. Smluvní právo je podstatnou součástí civilního práva, kterou využívá každá osoba a každá společnost v každodenním styku. Součástí služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří je revize a příprava smluv z oblasti práva obchodního i občanského, týkající se podnikatelské i nepodnikatelské činnosti (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy, smlouvy o převodu podniku, nájemní smlouvy, smlouvy o dodávkách zboží, smlouvy o spolupráci). Smluvní právo tak zahrnuje zejména:

  • příprava a vyjednávání smluv
  • příprava speciálních i vzorových smluv
  • příprava všeobecných obchodních podmínek

Služby advokátní kanceláře zahrnují i právní poradenství při poskytování či žádosti o úvěr (půjčku), včetně přípravy zajišťovacích instrumentů - zřízení zástavního práva k nemovitostem i věcem movitým, akciím, obchodním podílům, bankovním účtům, právům a pohledávkám, realizace zajišťovacích převodů, asistence při přípravě podkladů k sepsání notářských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti pohledávky.

Naše advokátní kancelář se účastní dalších transakcí jako např. share deal, tedy převod obchodního podílu/akcií, přičemž smyslem celé akvizice je nabytí konkrétní nemovitosti. Sepisujeme i smlouvy, které svojí povahou buďto neodpovídají žádnému smluvnímu typu - tzv. inominátní smlouvy, nebo kombinují rovnou více smluvních typů.

Právní prověrka uzavřených smluv

Někdy klienti až po podpisu smluv zjistí, že výklad některých ustanovení není jednoznačný, případně se pro ně jeví nevýhodný a řeší, jak se ze smluv vyvázat. Někdy je dokonce smlouva v takovém rozporu s právem, že může být tzv. absolutně neplatná.

V případě, že identifikujete nevýhodnou smlouvu, provedeme její právní prověrku (audit) a navrhneme vhodný postup k úpravě nebo ukončení nevýhodného smluvního vztahu.

Právní prověrka od FABIAN & PARTNERS obsahuje všechny aspekty podstatné pro platnost jednotlivých ustanovení smlouvy jak z hlediska soukromého práva, tak z hlediska veřejnoprávních předpisů. Naše expertíza zahrnuje aplikaci práva EU. Samozřejmostí je zastoupení advokátem v rámci jednání s druhou smluvní stranou.

Firemní právník

Obchodní právo, společnosti

Vymáhání půjček

Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem