Home / Právní služby / Obchodní právo / zákon o obchodních korporacích 2014

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Zákon o obchodních korporacích 2014

Od 1. 1. 2014 je zrušen Obchodní zákoník a jeho ustanovení jsou rozdělena do nového občanského zákoníku (zejména ujednání o závazkových vztazích – uzavírání smluv, jednotlivé smluvní typy, porušení povinností, náhrady škody, promlčení) a nového zákona o obchodních korporacích (nahrazuje ustanovení obchodního zákoníku o společnostech). Novinkou je také zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, který upravuje otázky obchodního rejstříku.

Změny společenské smlouvy (zakladatelské listiny) dle ZOK

Obchodní korporace mají povinnost odstranit ve svých zakladatelských dokumentech rozpory s novým zákonem o obchodních korporacích nejpozději do 1. července 2014, jinak jim hrozí zrušení a likvidace nařízená soudem.

Smlouva o výkonu funkce a odměny

Zákon o obchodních korporacích nově upravuje náležitosti smlouvy o výkonu funkce. Uzavření smlouvy o výkonu funkce se členem (statutárního) orgánu obchodní korporace nadále není ze zákona povinné. Zásadní novinkou je, že pokud smlouva o výkonu funkce uzavřena není, je výkon funkce člena orgánu bezplatný (do 31.12.2013 naopak). Od 1.7. 2014 pak nemají nárok na odměnu ani ti členové orgánu, kteří sice smlouvu o výkonu funkce s korporací uzavřenou mít budou, ale její ustanovení budou novému zákonu o obchodních korporacích odporovat. Smlouva o výkonu funkce podléha schválení valnou hromadou.

Odpovědnost jednatele dle Zákona o obchodních korporacích

Novinkou je dále povinnost členů orgánu obchodní korporace jednat s péčí řádného hospodáře a zavedení pravidla podnikatelského úsudku. V případě porušení těchto pravidel pak ZOK stanoví sankce, jako je povinnost člena orgánu vydat obchodní korporaci prospěch, jenž z ní získal. V některých případech soud může stanovit, že člen orgánu osobně ručí za závazky obchodní korporace nebo mu zakázat působit jako statutární orgán jakékoli obchodní korporace, a to až na dobu tří let. Soud může v případě úpadku, který zavinili jednatelé svým nesprávným rozhodnutím, na návrh likvidátora nebo věřitele určit, že věřitelům ručí celým svým majetkem za splnění povinností společnosti. Navíc v takovém případě jednatelům hrozí, že budou muset vydat odměnu za výkon funkce, a to za období 2 let před úpadkem. Věřitelé jsou dále chráněni také zákazem vyplácením zisku společníkům, pokud by si tím společnost přivodila úpadek.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem