Home / Právní služby / Obchodní právo / změna právní formy - transformace s.r.o. na a.s.

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Změna právní formy - transformace s.r.o. na a.s.

Změnou právní formy transformovaný subjekt (obchodní společnost či družstvo) nezaniká, pouze se mění jeho vnitřní právní poměry a právní postavení jeho společníků. Přípustná je transformace obchodní společnosti na družstvo i transformace družstva na obchodní společnost; obchodní společnost může změnit svou stávající právní formu na kteroukoliv jinou právní formu obchodní společnosti, kterou připouští obchodní zákoník (nejčastěji s.r.o. na a.s.).

Naše advokátní kancelář pro Vás kromě právních a notářských služeb zajistí veškeré účetní i auditorské služby, případně služby znalce. Změna právní formy trvá přibližně 4 měsíce.

Změna právní formy společnosti s ručením omezeným

Pro přijetí rozhodnutí o změně právní formy společnosti s ručením omezeným na jiný typ společnosti je nutný souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů společníků přítomných na valné hromadě společnosti (společenská smlouva může stanovit vyšší počet hlasů), kterou zorganizujeme po dohodě se společníky.

Naše advokátní kancelář vyhotoví písemnou zprávu o změně právní formy. V ní odůvodní návrh z právního a ekonomického hlediska, charakterizuje postavení společníků po změně formy.

Dále vypracujeme projekt změny právní formy a zprávu o změně právní formy, tyto listiny musí být v sídle společnosti k nahlédnutí pro společníky alespoň 1 měsíc před plánovaným schválením změny právní formy.

Společnost s ručením omezeným ke dni zpracování projektu změny vyhotoví mezitímní účetní závěrku, která musí být schválena na valné hromadě. Společnost s ručením omezeným vyhotoví také konečnou účetní závěrku (ověřenou auditorem) ke dni předcházejícímu dni zápisu změny a zahajovací rozvahu ke dni zápisu změn do obchodního rejstříku.

Když se mění právní forma na akciovou společnost, pak existuje povinnost ocenění jmění znaleckým posudkem.

Obchodní právo, společnosti

Prodej společností na klíč ("ready-made")

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem