Home / Právní služby / Právo duševního vlastnictví, autorské právo

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Právo duševního vlastnictví, autorské právo

Naše advokátní kancelář, poskytuje právní pomoc v oblasti práva autorského a práva duševního vlastnictví. Ochrana autorského práva stejně jako ostatních práv duševního vlastnictví nabývá stále větší důležitosti. Věnujeme se ochraně práv autorů včetně práv výkonných umělců, práv k ochranným známkám, práv k vynálezům, patentům a užitným vzorům. Významnou oblastí je zastupování ve sporech vyvolaných porušením těchto práv.

  • příprava smluv a jiných dokumentů (zejména licence, převody, transfery technologie, vnitřní dokumenty včetně pracovněprávních o zaměstnaneckých dílech)
  • řízení ohledně ochranných známek vedených Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví, registrace licencí u příslušných úřadů
  • zastupování před soudy týkajících se porušení práv z ochranných známek, doménových jmen, autorských práv
  • právní podpora při jednáních s protistranou směřujících ke smírčí dohodě
  • ochrana duševního vlastnictví vytvořeného zaměstnanci
  • právní audit duševního vlastnictví za účelem zefektivnění jeho správy případně za účelem správného ocenění firmy

Ochranné známky

Pomůžeme vám při výběru optimální ochranné známky, po zohlednění již registrovaných známek a doménových jmen, s registrací ochranných známek, s pravidelným monitoringem konkurenčních známek, při ochraně značky včetně zastupování ve sporech o ochranné známky. Mezi průmyslová práva například patří vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu, zeměpisné označení, nové odrůdy rostlin nebo plemen zvířat, biotechnologické vynálezy a topografie polovodičových výrobků.

Ochrana know how

Přípravíme pro vás strategii a smluvní dokumentaci, zajišťující ochranu know-how i obchodních tajemství, zejména dohody o zachování mlčenlivosti (tzv. NDA), konkurenční doložky a smlouvy s partnery a zaměstnanci.

Vývoj a ochrana práv k software

V oblasti softwarového práva pomáháme klientům zejména s přípravou a revizí smluvní dokumentace, jakož i s jinými oblastmi týkajícími se jejich podnikání (tj. zaměstnanecká smluvní dokumentace, dokumentace s externími subjekty).

V případě vašeho zájmu se na nás obraťte telefonicky nebo emailem.

Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

Ochrana osobnosti a dobré pověsti

Obchodní právo, společnosti

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem