Home / Právní služby / Právo IT (informačních technologií) / GDPR, Ochrana osobních údajů

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

GDPR, Ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje poradenství v oblasti ochrany osobních údajů spojené s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR). GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

GDPR se tak týká všech všech společností a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data osob. Záměrem zákonodárců bylo dát evropským občanům větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Proto GDPR zavádí vysoké pokuty za porušování pravidel a nařizuje zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů). Úkolem DPO bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Na společnosti, jejichž hlavní činnost spočívá v monitorování subjektů údajů (fyzických osob) nebo v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, se bude vztahovat další povinnost, a to jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office). Náplní funkce pověřence pro ochranu osobních údajů bude dohlížet na soulad činností těchto subjektů s Nařízením GDPR, komunikovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů a provádět interní činnosti, jako jsou vnitřní audity nebo školení.

Které údaje reguluje GDPR?

Vedle klasických údajů, které jsou obecně chápány jako osobní, sem patří i údaje technického rázu jako IP adresa nebo tzv. cookies, jako kategorie údajů hodné zvláštního zřetele GDPR definuje např. osobní údaje vypovídající o původu, politických názorech, náboženském či filozofickém vyznání, zdravotním stavu.

Pokuty dle GDPR

Pokud se subjekty nepřizpůsobí novým pravidlům zpracování osobních údajů obsaženým v Nařízení GDPR, hrozí pokuty až do výše 20 000 000 EUR nebo do výše 4 % jejich ročního obratu.

Naše advokátní kancelář Vám v souvislosti se zavedením GDPR nabízí:

  • úvodní konzultace s advokátem specializujícím se na GDPR zdarma
  • základní seznámení s GDPR a popis jednotlivých povinností plynoucích z tohoto předpisu,
  • informace o tom, jak správně nakládat s osobními údaji a zajistit soulad s GDPR
  • právní posouzení a analýza současného stavu a připravenosti na zavedení nařízení GDPR tzv. na míru klienta
  • revize smluv, interních směrnic, textace souhlasů získávaných od subjektů údajů a postupů klienta při zpracování osobních údajů v souladu s GDPR
  • příprava nové povinné dokumentace v souladu s GDPR
  • definování nových pravidel a postupů správného nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR
  • zajištění školení vedení či zaměstnanců o GDPR

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem