Home / Právní služby / Reklamní právo

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Reklamní právo

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje právní poradenství v oblasti reklamního práva významným výrobcům, kosmetickým firmám, obchodním sítím a reklamním agenturám. V oblasti právní úpravy reklamy podáváme závazná právní posouzení ve vztahu k zákonnosti reklam, spotů, reklamních sloganů, srovnávací reklamy. Posuzujeme soulad reklamních kampaní s ochranou spotřebitele, z pohledu hospodářské soutěže, ochrany osobních údajů, autorského práva. Samozřejmostí je zastupování v soudních sporech, jak na straně žalobce, tak žalovaného. Co pro vás v oblasti reklamního práva uděláme:

  • právní posouzení reklamních kampaní z hlediska dodržení povinností k regulaci reklamy, soutěžních, osobnostních práv
  • posouzení obsahu reklamy
  • posouzení grafického vyobrazení reklamy
  • právní posouzení střetů s jinými právy, vzniklých v průběhu reklamních kampaní
  • zastupování v mimosoudních jednáních
  • zastupování v soudním řízení, včetně předběžných opatření

Marketingové právo

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje právní služby v oblasti právní úpravy reklamy a marketingu, zejména podává závazná stanoviska ve vztahu k zákonnosti reklam,  spotů na youtube, facebook, google apod. Advokátní kancelář pomáhá prodejcům kosmetiky s jejich správným označením na obalech, s návodem k použití, tak aby dostály povinnostem stanovenými právními předpisy. Advokátní kancelář má dlouhodobé zkušenosti, znalost evropských a českých právních předpisů je samozřejmostí. Řešíme nevhodně nastavené podmínky soutěží, nedostatky v osobních údajích, GDPR, porušování autorských práv, klamavou a/nebo skrytou reklamu. Pravidelně sledujeme evropskou právní úpravu a klienty informujeme o implementaci do českého právního řádu s předstihem tak, aby se mohli na novou právní úpravu včas připravit.

Nekalá soutež v reklamě

S reklamou a marketingem úzce souvisí regulace nekalé soutěže. Připravíme návrhy na vydání předběžného opatření, vypracujeme stanovisko ve věcech nekalých obchodních praktik, poskytneme právní služby při vyvolávání nebezpečné záměny a parazitování na pověsti a právní pomoc při nepovolených konkurenčních praktikách. Zastupujeme naše klienty také v záležitostech nekalých sponzorovaných odkazů a potírání klamavé a srovnávací reklamy.

Konkrétní skutkové podstaty nekalé soutěže zákon rozlišuje následující:

a) klamavá reklama,

b) klamavé označování zboží a služeb,

c) vyvolávání nebezpečí záměny,

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,

e) podplácení,

f) zlehčování,

g) srovnávací reklama,

h) porušování obchodního tajemství,

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

Pokud Váš konkurent porušuje právo na ochranu hospodářské soutěže, lze se bránit žalobou a požadovat, aby (1) se rušitel zdržel nekalé soutěže, (2) odstranil vyvolaný závadný stav, poskytl (3) přiměřené zadostiučinění (nemajetkové újmy), (4) náhradu škody a (5) vydal bezdůvodné obohacení.

V oblasti reklamního práva zastupujeme jak významné domácí i zahraniční společnosti tak influencery. Kontaktujte nás.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem