Home / Právní služby / Soudní spory, rozhodčí řízení

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Advokát pro soudní spory a rozhodčí řízení

Ačkoli je naší primární snahou pomoci klientům vyřešit hrozící soudní spory smírnou cestou, není toto možné aplikovat na všechny právní vztahy. Na základě informací od vás zhodnotíme šance na úspěch v soudním sporu nebo mimosoudním vyjednávání a navrhneme postup řešení soudního sporu. Zajistíme tedy právní vedení sporu, zastoupíme vás před soudem a bude-li to v dané situaci vhodné, pak také v jednání s protistranou. Jsme vybaveni týmem specialistů na spornou agendu ať již před soudy či rozhodčími soudy.

Oblast soudních sporů obsahují tyto právní služby

  • zastupování klientů u soudů, rozhodčích soudů, zejména soudní spory ze závazkových vztahů (spory z kupních smluv a smluv o dílo), spory o náhradu škody, spory o neplatnost valných hromad, pracovněprávní spory, nekalosoutěžní spory a spory z porušení práv k duševnímu vlastnictví, vymáhání pohledávek
  • jednání s druhou stranou o smíru
  • zastupování klientů v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích (včetně dovolání k Nejvyššímu soudu, kasační stížnosti k Nejvyššímu soudu, stížnosti k Ústavnímu soudu)
  • nařízení předběžného opatření (zajištění majetku) a obrana proti předběžným opatřením, odvolací řízení
  • společnické žaloby, žaloby o náhradu reflexní škody, žaloby o náhradu újmy způsobené vlivnou osobou
  • zajištění výkonu soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů

Advokát pro řešení soudních sporů

Poskytujeme právní služby při jednáních o mimosoudním vyřešení sporů, včetně přípravy a sjednání dohod o narovnání a všech souvisejících dokumentů a soudních smírů.

Samozřejmostí je převzetí zastoupení v již probíhajících sporech. Naše praxe sporné agendy zahrnuje všechny aspekty obchodního práva od počátečního stadia sporu, v němž analyzujeme fakta a zásadní právní otázky, přes plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, po skutečné zastupování. Naše praxe soudních sporů je rovněž zaměřena na zajištění předběžných opatření, jakož i na započetí a provedení exekuce.

Díky kombinaci perfektní znalosti hmotněprávní úpravy i procesního práva může náš tým poskytovat nadstandardní právní služby a s úspěchem zastupovat klienty při jejich sporech.

Firemní právník

Občanské právo

Ochrana osobnosti a dobré pověsti

Trestní právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem