Home / Právní služby / Soudní spory, rozhodčí řízení / rozhodčí řízení, arbitráže

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

Rozhodčí řízení, arbitráže

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS doporučuje v případech, kdy mají strany zájem na rychlém a efektivním řešení případných vzájemných sporů z obchodních a občanských vztahů, začlenit do smluvních ujednání i rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení.

Výhodou řešení sporů v rozhodčím řízení je mimo jiné i výrazně snazší vymahatelnost pohledávek a exekuce rozhodčích nálezů. Oproti řízení soudnímu je rozhodčí řízení podstatně rychlejší a méně nákladné, což jej činí zejména v případě obchodních sporů velmi aktraktivním.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena svým klientům poskytnout veškerou potřebnou pomoc v záležitostech rozhodčího řízení, od jednání o rozhodčí doložce přes podání rozhodčí žaloby až po výkon rozhodčích nálezů.

Rozhodčí řízení umožňuje efektivní řešení nejčastějších sporů - pohledávek.

Vymáhání pohledávek

Obchodní právo, společnosti

Právo duševního vlastnictví, autorské právo

Trestní právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem