Home / Právní služby / Soudní spory, rozhodčí řízení / soudní spory

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Soudní spory a zastupování

Ačkoli je naší primární snahou pomoci klientům vyřešit hrozící spory smírnou cestou, není toto možné aplikovat na všechny právní vztahy. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí zejména tyto služby:

  • zastupování klientů u soudů, rozhodčích soudů, zejména spory ze závazkových vztahů, spory o náhradu škody, spory o neplatnost valných hromad, pracovněprávní spory, nekalosoutěžní spory a spory z porušení práv k duševnímu vlastnictví, vymáhání pohledávek
  • jednání s druhou stranou o smíru
  • zastupování klientů v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích (včetně dovolání k Nejvyššímu soudu, kasační stížnosti k Nejvyššímu soudu, stížnosti k Ústavnímu soudu ČR)

Jednotliví specialisté jsou připraveni poskytovat právní služby taktéž v oblasti práva rodinného, a to např. při rozvodovém řízení, v oblasti výživného či práv dětí. Máme bohaté zkušenosti v jednání s protistranou s cílem smírného řešení věci, je-li to v dané situaci možné. Dále poskytujeme právní služby v exekučním řízení či při výkonu rozhodnutí před soudem.

Sporná agenda je klíčovým oborem, kterým se naše advokátní kancelář věnuje. Klientům nabízíme komplexní právní služby na nejvyšší úrovni při zastupování před soudy všech stupňů v jejich občanskoprávních, obchodněprávních i veřejnoprávních sporech všeho druhu.

Při řešení soudních sporů využíváme bohatých zkušeností a znalostí získaných vedením mnoha set soudních řízení. Důraz klademe na vysokou informovanost klienta o průběhu řešení jeho sporu a dále na zpětnou vazbu mezi námi a klientem. Samozřejmě zastupujeme klienty i při komunikaci se státními orgány, institucemi a dalšími subjekty.


V oblasti soudních sporů poskytujeme:

  • analýza sporu, zhodnocení skutkového stavu, postupů a rizik
  • sepis žalob, vyjádření, odvolání, návrhů na vydání předběžných opatření
  • zastupování klientů ve všech fázích soudního řízení, včetně případného exekučního řízení
  • zastupování klientů před státními orgány a dalšími institucemi
  • zastupování v rozhodčích řízeních a úkony s tím související
  • sepis dohod a smluv ohledně vypořádání sporných vztahů mezi klientem a protistranou (dohody o narovnání, notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti apod.)

Samozřejmostí je převzetí zastoupení v již probíhajících sporech.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem