Home / Právní služby / Svěřenské fondy

Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a úpřimnost ve slovech i v dohodách.

Marcus Tullius Cicero

Svěřenské fondy

Svěřenské fondy přináší mnoho způsobů, jak spravovat, chránit a rozšiřovat svůj majetek bez rizik. Výhodou svěřenských fondů je skutečnost, že identita zakladatelů a beneficientů je skryta. Majetek vyčleněný do svěřenského fondu přestává být vlastnictvím zakladatele a je tak ochráněn před pokusy zcizení nebo před případnými věřiteli. Tím, že vlastník předá část majetku svěřenskému správci, přestává být vlastníkem tohoto vyčleněného majetku. Vyčleněný majetek pak nemá žádného vlastníka, ale pouze správce, který ve prospěch svěřenského fondu vykonává vlastnická práva.

Výhody svěřenského fondu

 • Ochrana před věřiteli či nežádoucími dědici (lze tak obejít neopomenutelné dědice apod.)
 • Kontrola zakladatele nad fungováním svěřenského fondu, dokonce i po jeho smrti
 • Uspořádání majetkových vztahů podle vůle a podmínek zakladatele
 • Zakladatel může stanovit obmyšlenému podmínky, jež musí splnit, aby měl na majetek nárok (např. věk, dosažené vzdělání)
 • Řeší mezigenerační transfer majetku (nemovitosti, podíly ve firmách, movitý majetek, práva)
 • Zakladatel může u beneficientů zvolit mezi vlastnickým nárokem na majetek nebo pouze nárokem na výnosy plynoucí z majetku, který nadále zůstává ve svěřenského fondu
 • Ochrana majetku před dítětem, které vede nezřízený život
 • Ochrana majetku v pozůstalosti před věřiteli zadluženého potomka

Založení svěřenského fondu

Ke vzniku svěřenského fondu je třeba sepsání statutu. Statut je klíčový dokument každého svěřenského fondu a nesprávné nastavení statutu znamená nefunkčnost fondu do budoucna. Statut fondu tedy vyžaduje nejen znalost zákona, ale i praxi se zakládáním svěřenských fondů pro různé účely (např. řešení dědictví, nástupnictví, ochrana majetku před věřiteli). Po sepsání statutu je nutné, aby se svěřenský správce ujal správy svěřenského fondu, tímto je svěřenský fond tzv. zřízen. Poslední fází je pak samotný vznik svěřenského fondu, ke kterému dochází zápisem do evidence svěřenských fondů. Vše za vás zařídíme na základě advokátní plné moci (budete - li chtít), nemusíte nikam chodit ani ztrácet čas.

Svěřenský fond a role osob

Jakmile svěřenský fond vznikne, figurují v něm minimálně tři osoby. Osoba, která do svěřenského fondu vyčlenila svůj majetek je zakladatel. Ten zároveň také jmenuje správce fondu a beneficienta (obmyšleného, který bude mít právo na benefity ze svěřeneckého fondu).

Správce svěřenského fondu

Odpovědnost za správu majetku nese svěřenský správce. Tím se může stát jakýkoliv svéprávný a bezúhonný člověk, tedy nemusí se jednat o advokáta nebo člověka s právním nebo ekonomickým vzděláním. Správce je odpovědný za správu majetku ve svěřenském fondu a musí plnit veškeré povinnosti, které na něho z tohoto titulu dopadají. Svoje povinnosti musí plnit s „péčí řádného hospodáře“. Určený svěřenský správce vykonává plnou správu majetku, který byl do fondu vyčleněn. Zákon nevylučuje, aby byl totožný se zakladatelem nebo obmyšleným.

Jaký majetek lze vložit do svěřenského fondu?

Do svěřenského fondu lze vložit jakýkoliv majetek (finanční prostředky, nemovitosti, podíly ve firmách, movitý majetek, práva, akcie, dluhopisy atd.). Do svěřenského fondu lze vkládat výše uvedený majetek nejen při vzniku, ale svěřenský fond může nabýt majetek i kdykoliv později, pokud není ve statutu svěřenského fondu stanoveno jinak. Mezi typy svěřenského fondu lze zařadit investiční svěřenský fond, rodinný svěřenský fond, diskreční svěřenský fond (širok ápravomoc správce), ochranný svěřenský fond nebo bezúplatný svěřenský fond mezi živými (umožňuje získat výnosy z vyčleněného jmění, aniž by se tyto osoby staly jeho vlastníky - například čerpání nájmů, dividend, tantiém).

Právní služby pro svěřenské fondy

 • Stanovení efektivní struktury
 • Svěřenský fond na míru, na základě plné moci
 • Příprava právní dokumentace
 • Profesionální správa
 • Účetní služby a daňové poradenství
 • Zajištění znaleckých posudků
 • Advokátní úschova dokumentů a peněz
 • Poradenství pro správce svěřenských fondů
V první fázi si společně projdeme všechny vstupy, definujeme konkrétní cíl a navrhneme varianty řešení. Budeme vám naslouchat. Nevíte jak dále postupovat? Kontaktujte nás.
.
.

.
www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem