Home / Právní služby / Svěřenské fondy / Svěřenský fond a daně

Není větší škody než ztracený čas.

Michelangelo

Svěřenský fond a daně

Svěřenský fond není právnickou osobou, nemá sídlo ani právní osobnost, je však daňovým subjektem. Pro účely daní zde totiž platí fikce, kdy se na svěřenský fond hledí, jako by šlo o právnickou osobu. Osobou, která vůči správci daně plní povinnosti svěřenského fondu, je svěřenský správce.

Registrační povinnost svěřenského fondu

Svěřenský fond má obdobně jako jiné daňové subjekty registrační povinnost u správce daně. Povinně se fond registruje k dani z příjmu právnických osob. Dalším daním (dani silniční, z nemovitých věcí…) svěřenský fond podléhá za stejných podmínek jako ostatní daňové subjekty. Vzhledem k absenci sídla svěřenského fondu vydalo Generální finanční ředitelství pokyn, kterým pro všechny svěřenské fondy určilo místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Spravujícím územním pracovištěm je Územní pracoviště pro Prahu 7. V případě, kdy je součástí majetku ve svěřenském fondu nemovitá věc, je místní příslušnost ke správě daně z nemovitých věcí určena standardně dle územní působnosti finančního úřadu, v jehož obvodu se nemovitá věc nachází.

Svěřenský fond a daň z příjmu

Svěřenský fond je tedy poplatníkem daně z příjmů podle § 17 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Zisk z hospodaření s majetkem fondu podléhá zdanění daní z příjmů právnických osob ve výši 19 %. Výplata plnění z fondu závisí na osobě obmyšleného a typu vypláceného plnění. Plnění lze obmyšleným poskytovat buď ze zisku fondu nebo z vloženého majetku. Plnění ze zisku je vždy zdanitelným příjmem, přičemž u osob obmyšlených jde o příjem z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 písm. i) ZDP, který je daněn srážkovou daní v sazbě 15 %. Plnění z majetku vloženého do fondu je také zdanitelným příjmem, a to podle § 10 odst. 1 písm. m) ZDP jako tzv. ostatní příjem. Tento nicméně může být v určitých případech od daně z příjmu osvobozen. Těmito případy je situace, kdy byl majetek do fondu vyčleněn nebo vložen osobou blízkou [§ 10 odst. 3 písm. c) ZDP] nebo pořízením pro případ smrti [§ 4a písm. b) a § 19b odst. 2 písm. a) ZDP]. Např. tedy příjmy z nájmu budou podléhat dani z příjmu právnických osob v sazbě 19 %, a dojde-li k následné výplatě obmyšleným, bude toto plnění podléhat ještě srážkové dani v sazbě 15 %.

Vložení majetku do fondu (ať už jeho vyčlenění při vzniku či vložení smlouvou za trvání fondu) zdanění nepodléhá, neboť se na tento úkon v souladu s § 21f ZDP hledí jako na vklad do obchodní korporace, tedy bezúplatné nabytí majetku. Co se týká daně z nabytí nemovitých věcí, tato byla v roce 2020 zrušena, platí tedy pouze výše uvedené.

Audit svěřenského fondu

Svěřenský fond je také účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, je tedy povinen vést v souladu s tímto zákonem účetnictví. Svěřenský fond nespadá pod subjekty, které mohou vést tzv. jednoduché účetnictví. Za vedení účetnictví odpovídá svěřenský správce fondu. Účetní závěrka podléhá ověření auditorem za stejných podmínek jako jiné účetní jednotky. Účetní závěrka svěřenského fondu tak musí být dle § 20 zákona o účetnictví ověřena auditorem tehdy, dosáhne-li svěřenský fond za dvě po sobě jdoucí účetní období alespoň jednoho z následujících tří kritérií:

1. aktiva dosahují celkem 40 mil. Kč a více; 
2. roční úhrn čistého obratu činí 80 mil. Kč a více; 
3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období činí 50 a více.
.

Daňově uznatelné a neuznatelné náklady svěřenského fondu

Ustanovení § 24 a § 25 ZDP týkající se daňově uznatelných a neuznatelných nákladů se aplikují i na svěřenský fond. Za náklady snižující daňový základ lze dle § 24 odst. 1 ZDP uznat takové náklady, které poplatník skutečně vynaložil dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Dále jsou daňově uznatelnými náklady taxativně vyjmenované náklady podle § 24 odst. 2 ZDP (odpisy majetku apod.). Náklady na běžnou údržbu a opravy nejsou výslovně zákonem o daních z příjmů upraveny, pokud však splní podmínky dle § 24 odst. 1 ZDP, půjde o daňově uznatelný náklad.
.
Z výše uvedeného plyne, že byť svěřenský fond není právnickou osobou a nemá právní osobnost, z hlediska daňového se na něj tak hledí, má tudíž obdobná práva a povinnosti, jako by právnickou osobou byl.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem