Home / Právní služby / Trestní právo

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Trestní právo - advokát

Jako advokátní kancelář se zameřením na trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob se zaměřujeme na hospodářské, daňové, finanční a insolvenční trestní právo a zastupování klientů v soudním řízení:

 • obhajoba osob v trestním řízení, pomoc při sepisování smluv o náhradě škody v trestním řízení
 • zastupování podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených v trestním řízení
 • zastoupení při jednání u policie
 • podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu
 • sepisování opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení
 • řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu
 • porady a konzultace související s trestním právem

Současně s poskytováním poradenství v oblasti obchodněprávní a insolvenční vždy posuzujeme možný konflikt transakce s trestněprávními omezeními tak, aby byla ochrana klientových zájmů komplexní.

Připravujeme odborná stanoviska, písemná podání orgánům činným v trestním řízení, zastupujeme obviněné v přípravném řízení, vykonáváme obhajobu obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů, připravujeme řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení a řešíme způsoby ukončení trestního řízení.

Jednáme v zájmu našich klientů ve věcech vazebních, jakož i ve věcech výkonu trestu, včetně zahlazení odsouzení. Zastupujeme naše klienty při uplatňování a vymáhání jejich nároků jako poškozených a zúčastněných osob v trestním řízení.

V úseku trestního práva nabízíme služby v oblasti obhajoby klientů (včetně trestní odpovědnosti právnických osob a insolvenčních deliktů) v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů - podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených. Klienty zastupujeme v rámci celé ČR.

Daňová kriminalita

Právní poradenství poskytujeme ve všech trestních věcech, se zvláštní specializací na majetkové a hospodářské trestné činy, zejména daňové. Kriminalizace daňových úniků je určitým trendem dnešní doby. Oproti dřívějšku trestní právo zasahuje do daňových otázek mnohem častěji. Hranice trestného činu zkrácení daně je 100.000 Kč. Praxe finančních úřadů je (bohužel) taková, že v případě doměrku částky přesahující 100.000 Kč dochází k podání trestního oznámení ze strany finančního úřadu. Rostoucí počet trestních oznámení podaných finančními úřady lze interpretovat také jako zájem na zvýšení vymahatelnosti daňových povinností. Polovina trestních stíhání právnických osob se týká právě daňových deliktů. Dnes už je běžné, že kromě jednatele je za trestný čin zkrácení daně stíhána i obchodní společnost. Trestní zákoník klasifikuje následující daňové trestné činy:

 • Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby - § 240 Trestního zákoníku
 • Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby - § 241 Trestního zákoníku
 • Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení - § 243 Trestního zákoníku
 • Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění - § 254 Trestního zákoníku

Odklony

Tzv. odklony jsou alternativní způsoby skončení trestního řízení (jinak než odsuzujícím rozsudkem soudu). Tyto mají různé podmínky, ale pro obviněného jsou vždy příznivější. Těmito odklony jsou:
 • podmíněné zastavení trestního stíhání
 • narovnání
 • dohoda o vinně a trestu

Trestní odpovědnost právnické osoby

Právnická osoba může být trestně odpovědná za jednání fyzických osob (jednatele, ředitele, prokuristy, vedoucího oddělení, zmocněnce apod.). Právnická osoba může být odsouzena i přesto, že viník není odsouzen, nebo není zjištěno, kdo trestný čin spáchal. Trestní odpovědnost právnické osoby přitom nemusí založit pouze jednání statutárních orgánů, ale například též jednání zaměstnanců společnosti. Mezi naše právní služby v oblasti trestního práva proto patří i preventivní příprava proti vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby.

Odpovědnost v insolvenčním řízení

Zastupování před soudem, soudní spory

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem