Home / Insolvenční správce / Incidenční spory

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Incidenční spory v insolvenčním řízení

Kromě činnosti insolvenčního správce se zabýváme zastupováním v insolvenčních řízeních, v incidenčních a excindačních sporech. Přihlášené pohledávky přezkoumá insolvenční správce z pohledu pravosti, výše a pořadí. Pro jednání o incidenčních sporech neplatí ustanovení o jednání v insolvenčním řízení, přiměřeně se použijí ustanovení občanského soudního řádu. Pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Kromě insolvenčního správce náleží právo popřít pohledávku i věřiteli. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky.

Mezi incidenční spory patří:

  • spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek
  • spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení
  • spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela spory na základě odpůrčí žaloby
  • spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem

Pokud se Vám stalo, že insolvenční správce či jiný věřitel popřel pravost, výši nebo pořadí Vaší pohledávky za úpadcem, neváhejte se na nás obrátit. Podáme za Vás žalobu na určení pravosti nebo výše pohledávky a bude Vás v takovém incidenčním řízení zastupovat.

Právní služby - přehled

Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení

Služby insolvenčního správce

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem