Home / Insolvenční správce / Insolvenční právo - pojmy / Insolvenční zákon - definice úpadku

Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a úpřimnost ve slovech i v dohodách.

Marcus Tullius Cicero

Insolvenční zákon - definice úpadku

Úpadek

Dlužník je podle insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a ty není zároveň schopen splácet. Platební neschopností se rozumí stav, kdy dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek exekucí. Nebo pokud nesplnil povinnost, kterou mu uložil insolvenční soud, předložit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců.

Předlužení

Dlužník, který je právnickou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku také tehdy, je – li předlužen, tzn. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků (nikoli jen splatných) převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty se bere zřetel i k další správě majetku, popřípadě další provozování podniku, pokud lze předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo provozu podniku pokračovat.

Hrozící úpadek

Konkursní řízení bylo dle zákona o konkursu a vyrovnání (účinný do 31.12.2007) možné zahájit až v okamžiku, kdy se dlužník ocitl v úpadku. Insolvenční zákon umožňuje dlužníku reagovat již v době, kdy úpadek teprve hrozí. O hrozící úpadek se jedná tehdy, kdy lze ke všem okolnostem předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. (jste tedy v situaci hrozícího úpadku), můžete mj. sám „na sebe“ podat insolvenční návrh. Tímto včasným odborným zásahem, zvláště pokud budete spolupracovat od počátku se svými věřiteli a snažit se dojít s nimi k dohodě - se zvyšují šance na nelikvidační způsob řešení úpadku a také na jeho překonání. Jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník, nikoli jeho věřitel.

Právní služby - přehled

Služby insolvenčního správce

Obchodní právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem