Home / Insolvenční správce / Insolvenční právo - pojmy / Práva insolvenčního správce

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Práva insolvenčního správce

Insolvenční správce je samostatným subjektem, osobou samostatně výdělečně činnou podle příslušných předpisů. Svou činnost vykonává v rámci insolvenčního řízení, kde vystupuje jako jeden z ústředních procesních subjektů. Za svou činnost nese trestněprávní i soukromoprávní odpovědnost a náleží mu za ni odměna stanovená zákonem. Správce je povinen vyvíjet v insolvenčním řízení veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Hodnotou, kterou správce svou činností chrání, je společný zájem věřitelů.

Dispoziční oprávnění insolvenčního správce


Insolvenční správce po svém ustanovení disponuje právy i povinnostmi, které vyplývají nejen ze zákona, ale i z rozhodnutí soudu, a liší se dle způsobu řešení dlužníkova úpadku. Mezi konkrétní povinnosti insolvenčního správce patří například přezkoumání přihlášených pohledávek, sestavení seznamu přihlášených pohledávek, zjišťování a soupis majetkové podstaty dlužníka, účast na přezkumném řízení a schůzi věřitelů, zpeněžování majetkové podstaty, sestavení konečné zprávy, předložit návrh rozvrhového usnesení. Vedle těchto povinností má insolvenční správce právo zejména popírat přihlášené pohledávky, napadat neplatné a neúčinné právní úkony dlužníka, v případech stanovených insolvenčním zákonem disponovat s majetkovou podstatou, vystupovat jménem dlužníka v incidenčních sporech a jiných soudních řízeních. Insolvenční správce dále vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

Právní služby - přehled

Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení

Služby insolvenčního správce

Obchodní právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem