Home / Insolvenční správce / Insolvenční právo - pojmy / Práva insolvenčního správce

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Práva insolvenčního správce

Insolvenční správce je samostatným subjektem, osobou samostatně výdělečně činnou podle příslušných předpisů. Svou činnost vykonává v rámci insolvenčního řízení, kde vystupuje jako jeden z ústředních procesních subjektů. Za svou činnost nese trestněprávní i soukromoprávní odpovědnost a náleží mu za ni odměna stanovená zákonem. Správce je povinen vyvíjet v insolvenčním řízení veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Hodnotou, kterou správce svou činností chrání, je společný zájem věřitelů.

Dispoziční oprávnění insolvenčního správce


Insolvenční správce po svém ustanovení disponuje právy i povinnostmi, které vyplývají nejen ze zákona, ale i z rozhodnutí soudu, a liší se dle způsobu řešení dlužníkova úpadku. Mezi konkrétní povinnosti insolvenčního správce patří například přezkoumání přihlášených pohledávek, sestavení seznamu přihlášených pohledávek, zjišťování a soupis majetkové podstaty dlužníka, účast na přezkumném řízení a schůzi věřitelů, zpeněžování majetkové podstaty, sestavení konečné zprávy, předložit návrh rozvrhového usnesení. Vedle těchto povinností má insolvenční správce právo zejména popírat přihlášené pohledávky, napadat neplatné a neúčinné právní úkony dlužníka, v případech stanovených insolvenčním zákonem disponovat s majetkovou podstatou, vystupovat jménem dlužníka v incidenčních sporech a jiných soudních řízeních. Insolvenční správce dále vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

Právní služby - přehled

Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení

Služby insolvenčního správce

Obchodní právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem