Home / Insolvenční správce / Insolvenční právo - pojmy / Srážková daň z podílu na likvidačním zůstatku vypláceného nerezidentnímu poplatníkovi

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Srážková daň z podílu na likvidačním zůstatku vypláceného nerezidentnímu poplatníkovi

Realizace výplaty likvidačního zůstatku bývá posledním krokem, ke kterému likvidátor v procesu likvidace přistupuje.1 Podíl na likvidačním zůstatku, nebo i pouze zálohu na něj je možno vplácet, až pokud jsou uspokojeny všechny řádně a včas přihlášené pohledávky věřitelů. Vyplácen je pak společníkům podle výše jejich podílu nebo tak, jak je uvedeno ve společenské smlouvě.

Společníkovi v akciové společnosti či společnosti s ručením omezením, komandistovi v komanditní společnosti nebo členovi družstva, ať se jedná o fyzickou, či právnickou osobu, je však z podílu na likvidačním zůstatku ještě před výplatou srážena 15% daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně dle § 36 odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Tato je odváděna správci daně plátce tohoto příjmu, tedy likvidované společnosti. Základ daně je tvořen podílem na likvidačním zůstatku poníženým o nabývací hodnotu podílu dle § 24 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

V případech, kdy je společníkem likvidované společnosti nerezidentní poplatník se však může výše srážkové daně lišit. Je-li podíl na likvidačním zůstatku vyplácen společníkovi, jež je rezidentem některé ze zemí, s nimiž má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, užije se sazba daně, kterou tato smlouva stanoví. Například bude-li mít společník likvidované společnosti sídlo na Ukrajině, bude srážková daň činit 15 %2, stejně jako by byl Českým rezidentem, avšak bude-li se jednat o společníka se sídlem v Rusku, bude sražena daň pouze ve výši 10 %3. Kompletní přehled platných smluv o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, nalezneme na stránkách4 Ministerstva financí České republiky.

Podíl na likvidačním zůstatku je dle stanoviska Ministerstva financí ČR z Koordinačního výboru č. 920/16.06.99 ve výše zmiňovaných mezinárodních smlouvách podřazen pod kategorii „Dividendy“ (zpravidla upraveno v článku 10 smlouvy). Pojem „podíl na likvidačním zůstatku“ v nich tedy nenaleznete.

Sazba srážkové daně ve výši 35 % se pak dle § 36 odst. 1 písm. c) ZDP použije pro poplatníky, kteří nejsou daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, nebo státu, se kterým má Česká republika uzavřenou příslušnou mezinárodní smlouvu.

Výjimku pak tvoří příjmy z podílů na zisku, které vyplácí česká dceřiná společnost zahraniční mateřské společnosti. Jsou-li splněny následující podmínky může být výplata likvidačního zůstatku od srážkové daně zcela osvobozena. Dle § 19 odst. 3 ZDP je třeba, aby měla dceřiná společnost stanovenou právní formu (tou je a. s., s. r. o., družstvo, nebo obdobná právní forma podle příslušných předpisů dané země, pokud jde o daňového rezidenta jiného členského státu EU), mateřská společnost byla daňovým rezidentem jiného členského státu ve smyslu § 19 odst. 3 písm. a) ZDP nebo společností se sídlem nebo místem vedení na území České republiky a současně měla nepřetržitě minimálně po dobu 12 měsíců alespoň 10% podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti.

Pak například bude-li likvidovaná česká dceřiná společnost vyplácet podíl na likvidačním zůstatku mateřské společnosti se sídlem na Kypru a budou-li splněny podmínky (vizte výše), nebude s ohledem na čl. 10 odst. 2 písm. a) Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní, odvedena srážková daň ve výši 15 %, nýbrž ve výši 0 % a odvedena bude až poplatníkem v Kyperské republice.

U všech zahraničních poplatníků je pak plátce daně spolu s jejím odvodem povinen předkládat také hlášení o srážce daně (tiskopis MFin 5478), a to i v tomto případě, kdy činí sazba daně 0 %.


Konkursní noviny, 07/2021

Michaela Horáková

JUDr. Ing. Pavel Fabian

1 Dle § 207 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, končí likvidace použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli, nebo jejím odmítnutím.

2 Dle čl. 10 odst. 1 písm. b) Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ukrajinou

3 Dle čl. 10 odst. 2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ruskou Federací

4 https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem