Home / Insolvenční správce / Pro věřitele

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

Zastupujeme věřtiele v insolvencích tak, že se snažíme ochránit a posílit dobytnost pohledávek pro případ insolvence dlužníka/ů, poskytujeme asistenci při vypracování přihlášek pohledávek, zastupujeme klienty na schůzi věřitelů nebo ve vyjednávání s ostatními insolvenčními správci, jakož i v souvisejících sporech.

Insolvenční správce může být nápomocen věřiteli při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Nesprávně zvolený postup při uplatnění práv může mít pro věřitele fatální následky, protože insolvenční zákon klade velký důraz jak na formální, tak i na materiální stránku procesních úkonů spojených s uplatněním práva. Uplatnění pohledávky u věcně nebo místně nepříslušného soudu a zmeškání lhůty k přihlášení pohledávek způsobuje nemožnost uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení. I proto doporučujeme nechat se zastoupit advokátem, který je současně insolvenčním správcem a je tedy zaručena jeho znalost insolvenčního práva.

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian

  • zpracovává věřitelské insolvenční návrhy
  • uplatňuje práva u insolvenčního soudu – přihlášení pohledávek
  • zastupuje věřitele při přezkumném jednání, při schůzi věřitelů, při jednání věřitelského výboru

Změna insolvenčního správce

Věřitelé mohou změnit soudem určeného (prvního) insolvenčního správce na schůzi věřitelů. Každý věřitel může iniciovat odvolání nebo zproštění insolvenčního správce a docílit ustanovení jiného insolvenčního správce.

Incidenční spory, popření pohledávky věřitelem

Kromě insolvenčního správce náleží právo popřít pohledávku i věřiteli. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky.

Mezi incidenční spory patří:

  • spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek
  • spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení
  • spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela spory na základě odpůrčí žaloby
    spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem

Pokud se Vám stalo, že insolvenční správce či jiný věřitel popřel pravost, výši nebo pořadí Vaší pohledávky za úpadcem, neváhejte se na nás obrátit. Podáme za Vás žalobu na určení pravosti nebo výše pohledávky a budeme Vás v takovém incidenčním řízení zastupovat.

Služby insolvenčního správce

Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení

Incidenční spory

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem