Home / Insolvenční správce / Reorganizace

Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a úpřimnost ve slovech i v dohodách.

Marcus Tullius Cicero

Reorganizace, reorganizační plán

Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. 

Jedná se o způsob řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje mj. ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli

Přípustnost reorganizace

Reorganizace připadá v úvahu jen u podnikatelů, kteří:

  • nejsou v likvidaci,
  • nejsou obchodníky s cennými papíry nebo osobami oprávněnými k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu,
  • jejichž celkový obrat za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň 50 milionů korun, nebo zaměstnávají-li alespoň 50 zaměstnanců v pracovním poměru.

Reorganizaci lze provést zejména prostřednictvím těchto opatření:

  • restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti,
  • prodejem celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodejem dlužníkova podniku,
  • vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast,
  • fúzí dlužníka - právnické osoby s jinou osobou nebo převodem jeho jmění na společníka se zachováním nebo změnou práv třetích osob, připouštějí-li to právní předpisy o hospodářské soutěži, zejména zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
  • vydáním akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem nebo novou právnickou osobou,
  • zajištěním financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části,
  • změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov anebo jiných dokumentů upravujících vnitřní poměry dlužníka.

Rozdělení věřitelů do skupin

V řízení o reorganizaci se věřitelé dělí do několika skupin. Dělí se na základě toho, aby v každé skupině byli věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy.

Rozdělení těchto věřitelů do jednotlivých skupin obsahuje reorganizační plán, který vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené reorganizace. Máte - li zájem o zpracování reorganizačního plánu nebo potřebujete insolvenčního správce pro vlastní reorganizaci, neváhejte nás kontaktovat.

Právní služby - přehled

Služby insolvenčního správce

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem