Home / Insolvenční správce / Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení / Zajištěné pohledávky v insolvenčním řízení

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Zajištěné pohledávky v insolvenčním řízení

Zajištěná pohledávka a věřitel

Zajištěným věřitelem je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem náležícím do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva, postoupením pohledávky k zajištění nebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy. Respektuje se přitom doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění. Jiný typ zajištění (např. směnka, ručení apod.) se pro účely insolvenčního řízení nepovažuje za zajištění.

Zajištění věřitelé musí uplatnit své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění.

Práva zajištěného věřitele

Zajištěni věřitelé mohou významně ovlivňovat průběh insolvenčního řízení, zejména přijetím usnesení o způsobu řešení úpadku (konkursem nebo reorganizací) – o usnesení musí hlasovat nejméně polovina všech přítomných zajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek. Zajištěný věřitel má dále možnost udělovat insolvenčnímu správci pokyny při správě předmětu zajištění. To platí i pro zpeněžení majetku určeného k zajištění příslušné pohledávky. Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Zajištění věřitelé se uspokojují ze 100% výtěžku zpeněžení po odečtení částky připadající na odměnu správce a nákladů na správu a zpeněžení, a to kdykoliv v průběhu řízení. Přihlášení věřitelé mohou svá práva v insolvenčním řízení uplatňovat také prostřednictvím věřitelských orgánů, kterými jsou schůze věřitelů a věřitelský výbor, případně zástupce věřitelů. Naše kancelář Vás v těchto orgánech ráda zastoupí.

Právní služby - přehled

Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem