Home / Koronavirus právní poradna / Koronavirus a pracovní právo na Slovensku

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Koronavirus a pracovní právo na Slovensku

Uzavření provozoven platí v podstatě ve stejné podobě jako v ČR i pro území Slovenské republiky, s tím rozdílem, že opatření platí od 16. března 2020 od 6:00 a zatím není stanoven datum ukončení. Uzavřeny musí být všechny maloobchodní provozovny s výjimkou potravin, lékáren a dalších, přičemž tyto výjimky na klienta nedopadají. Výjimka platí pro e-shopy a dodávky zboží domů. Vzhledem k této formulaci bychom klientovi doporučili, pokud prodává zboží koncovému zákazníkovi distančními prostředky, aby zajistil dopravu přímo k zákazníkovi. I tady však platí, že velkoobchodní prodej není nijak dotčen.

Na Slovensku je pracovněprávní úprava velice podobná (zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce (dále v této části jen „ZP“). Za dobu, po níž je zaměstnanec v karanténě, vyplácí zaměstnavatel na rozdíl od ČR náhradu mzdy prvních 10 dnů.

Práce z domova je rovněž jako v ČR možná jen na základě dohody se zaměstnancem, to platí i pro převedení zaměstnance na jinou práci.

Čerpání dovolené stejně jako v ČR určuje zaměstnavatel a musí jej oznámit alespoň 14 dnů předem. Tato doba může být výjimečně zkrácena se souhlasem zaměstnance (§ 111 odst. 5 ZP).

Čerpání náhradního volna za práci přesčas a práci ve svátek je možné za stejných podmínek jako v ČR (§ 121 a 122 ZP).

Dále je možné domluvit se ze zaměstnancem jak na neplaceném volnu, tak i na volnu s náhradou mzdy, které si zaměstnanec odpracuje později (§ 141 odst. 3 ZP). Vše výše uvedené o dohodě o neplaceném volnu lze použít i pro SR.

Co se týče překážek v práci na straně zaměstnavatele (§ 142 ZP), i tady je právní úprava obdobná jako ta česká, primárně tedy zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Rozdíl je v překážce v práci z tzv. vážných provozních důvodů, kdy dle slovenského ZP je pro tuto překážku v práci nutná dohoda zaměstnavatele se zástupci zaměstnanců. Tuto dohodu nelze nahradit rozhodnutím zaměstnavatele. Náhrada mzdy v tomto případě musí činit alespoň 60 % průměrného výdělku a musí být určena v dohodě se zástupci zaměstnanců.

V SR zatím nebylo rozhodnuto o jakékoliv kompenzaci zaměstnavatelů za vyplacené náhrady mezd či vzniklou škodu.

Výše uvedené platí ke dni 28.3.2020

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem