Home / Napsali o nás / Jak dosáhnout uspokojení přes 20 % (skoro) v každém firemním konkurzu? (Češi v právu, září 2019)

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Jak dosáhnout uspokojení přes 20 % (skoro) v každém firemním konkurzu? (Češi v právu, září 2019)

Pokud podnikáte, tak jako plátce daně z přidané hodnoty čelíte riziku, že váš obchodní partner nebude z různých důvodů schopen dostát svým závazkům. Daň z přidané hodnoty přitom může napřímo ohrozit vaše podnikání, protože se může stát, že budete muset odvést DPH i z faktury, která vám nebyla proplacena.


Jak se bránit?

Postup, jak odvedené DPH z neuhrazených faktur získat zpět, nabízí zákon o DPH, konkrétně § 44 tohoto zákona. „Tento paragraf není věřiteli dostatečně využíván, a to zejména z důvodu jejich nevědomosti. Přitom pokud jsou splněny formální podmínky, má věřitel nárok na odpočet či vratku DPH, a tak z konkurzu, který by jinak znamenal uspokojení pohledávek v nulové výši, může být najednou uspokojení 21 %,“ upozorňuje advokát a insolvenční správce Pavel Fabian.


Kdy lze DPH požadovat zpět?

· Věřitel svou pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, jejíž délka je 2 měsíce.

· Pohledávka byla zjištěna, tedy jde o pohledávku, která nebyla popřena, případně u níž soud rozhodl, že je po právu, pokud dříve popřena byla. V případě, že by pohledávka byla uznána v rámci insolvenčního řízení jen v částečné výši, je věřitel oprávněn opravit DPH z dané uznané výše pohledávky.

· Soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurs.

· V případě oddlužení podnikatele lze DPH nárokovat zpět v situaci, kdy soud insolvenční řízení zastavil z důvodu zamítnutí, odmítnutí nebo zpětvzetí návrhu na jeho povolení, případně rozhodl o jeho neschválení nebo zrušení již schváleného oddlužení, pokud je z těchto rozhodnutí zřejmé, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.

· Jedná se o pohledávku, která nezanikla a zároveň vznikla dříve než 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.


Kdy naopak opravu daně není možné provést?

· V případě uplynutí doby 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, nebo došlo k převzetí celkového díla, a to za předpokladu poskytování dílčích plnění.

· V případě uplynutí doby 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění. Odlišná doba tedy platí pro měsíčního a čtvrtletního plátce DPH, a to v závislosti právě na zdaňovacím období.

· V případě, kdy dlužník mezitím přestal být plátcem daně, přestože v době uskutečnění plnění jím byl.


Jak při opravě postupovat?

Věřitel, který má v úmyslu provést opravu základu daně, musí vystavit a doručit dlužníkovi tzv. opravný daňový doklad. „Z důvodu právní jistoty jej doporučuji zaslat datovou schránkou nebo poštou na dodejku, ať máte v ruce důkaz o jeho doručení,“ doporučuje Pavel Fabian. Doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi je totiž nedílnou podmínkou pro provedení opravy výše daně.


Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad musí být vystaven samostatně ke každé pohledávce dle zákona o DPH, který zároveň jasně vymezuje jeho náležitosti (§ 46 zákona o DPH). Konkrétně musí obsahovat následující údaje:

• název obchodní firmy a DIČ věřitele i dlužníka,

• spisovou značku insolvenčního řízení,

• evidenční číslo opravného dokladu,

• evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,

• datum vystavení původního daňového dokladu,

• datum uskutečnění původního plnění,

• celkovou dlužnou částku,

• výši opravené daně,

• odkaz na příslušné ustanovení zákona, podle kterého je oprava výše daně provedena (odkaz na § 44 odst. 1, 6, 7 nebo 8 zákona o DPH).


Další související formality

Oprava výše DPH, případně její následné úpravy, se považují za samostatná zdanitelná plnění. „Pro danou opravu se tedy uplatňuje sazba DPH a směnný kurz pro konverzi cizí měny jako u klasického plnění. Provedení opravy výše DPH je rovněž potřeba správně vykázat v přiznání k DPH a také v kontrolním hlášení,“ doplňuje insolvenční správce Pavel Fabian.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem