Home / Napsali o nás / Kontrolní hlášení DPH a insolvence

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Kontrolní hlášení DPH a insolvence

Povinnost podat kontrolní hlášení DPH dopadá i na insolvenční správce


S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Novela zákona č. 360/2014 Sb. doplnila stávající zákon o DPH o nová ustanovení, která problematiku kontrolního hlášení upravují. Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které však nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.

Kontrolní hlášení DPH je povinen podávat každý plátce DPH, přičemž za plátce nacházejícího se v insolvenčním řízení podává kontrolní hlášení insolvenční správce v souladu s ustanovením § 20 odst. 3, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Insolvenční správce však jedná svým jménem na účet dlužníka pouze v případech, kdy na něj přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, tedy v době od prohlášení konkurzu, jak uvádí ustanovení § 40 a § 229 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Insolvenční správce za dlužníky, u kterých byl prohlášen konkurs, je povinen podávat kontrolní hlášení v měsíční frekvenci, a to vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po skončení příslušného kalendářního měsíce, za který je kontrolní hlášení podáváno, přičemž pro splnění této povinnosti není podstatné, zda jde o měsíčního nebo čtvrtletního plátce DPH. Rozdílem a poměrně tvrdou sankcí oproti daňovým přiznáním je absence tzv. ochranné lhůty pěti pracovních dní pro pozdní podání kontrolního hlášení. Pro uložení pokuty ve výši 1.000,- Kč stačí, aby insolvenční správce podal kontrolní hlášení o jediný den později. V případě, že plátce podá kontrolní hlášení až na základě výzvy správce daně, je takové jednání sankcionováno pokutou ve výši 10.000,- Kč. Pokuta až 50.000,- Kč hrozí, pokud plátce na výzvy správce daně nereaguje a následné kontrolní hlášení vůbec nepodá. 

Kontrolní hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu .xml na příslušném formuláři, který je uveřejněn na webových stránkách Finanční správy České republiky. Kontrolní hlášení je třeba podat prostřednictvím datové schránky insolvenčního správce nebo pomocí aplikace EPO prostřednictvím daňového portálu finanční správy se zaručeným elektronickým podpisem, jinak je podání neúčinné. Neúčinné je rovněž podání, které neobsahuje řádně vyplněné kontaktní údaje plátce, zejména pak identifikační číslo datové schránky insolvenčního správce, do které má být doručováno.

Obsahem kontrolního hlášení je uvedení transakcí, které se týkají uskutečněných zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku a přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku. Plátce musí vykázat údaje o jednotlivých daňových dokladech, které jsou s uskutečněnými a přijatými zdanitelnými plněními spjaty.

Případné výzvy k doplnění kontrolního hlášení ze strany správce daně jsou insolvenčnímu správci doručovány výhradně elektronicky do datové schránky, přičemž odpověď na výzvu bude možná pouze elektronicky nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení výzvy. Výzva je považována za doručenou desátý den po odeslání výzvy, tj. doručení fikcí, případně v den, kdy se insolvenční správce do datové schránky přihlásil, pokud se tak stalo před uplynutím desetidenní lhůty.

Nový rok tak pro insolvenčního správce znamená zavedení nové povinnosti podávat za všechny plátce DPH, kteří jsou v konkursu, kontrolní hlášení, se kterým je nepochybně spojeno zvýšení administrativní zátěže a rovněž zvýšení nákladů na daňové a další poradenství, to vše pod hrozbou poměrně přísné sankce za pozdě podaná kontrolní hlášení, kde novela zákona o DPH nepřipouští toleranci ani o jediný den. 


Příspěvek pro Konkursní noviny, prosinec 2015

JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce
Monika Zábranská, asistentka insolvenčního správce

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem