Home / Napsali o nás / Mohou podnikat i lidé, kterým soud omezil kvůli duševní poruše svéprávnost? (podnikatel.cz, 16. 11.)

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

Mohou podnikat i lidé, kterým soud omezil kvůli duševní poruše svéprávnost? (podnikatel.cz, 16. 11.)


Mohou podnikat i lidé, kterým soud omezil kvůli duševní poruše svéprávnost?

Plná svéprávnost je nutnou podmínkou, aby vám úřady vydaly živnostenské oprávnění. Jakmile dojde k jejímu omezení, samostatně již podnikat nemůžete.

1) Kdo může podnikateli omezit svéprávnost a za jakých podmínek a z jakých důvodů?

Důvodem pro omezení svéprávnosti je skutečnost, že osoba není schopná své záležitosti spravovat samostatně a na základě toho ji hrozí vážná újma. Bez ohledu na to zda je dotyčná osoba podnikatelem či nikoliv je omezení svéprávnosti možné, pouze jako nejzazší způsob řešení situace, kdy nepostačují vzhledem k jejím zájmům mírnější a méně omezující opatření. Omezení musí být v zájmu dotyčné osoby a je možné pouze na určitou dobu a ve stanoveném rozsahu. V každém konkrétním případě pak musí být zkoumáno v jakém rozsahu je omezení svéprávnosti vhodné a nakolik není dotyčný schopný postarat se o vlastní záležitosti. Doba omezení je ze zákona stanovená nejdéle na tři roky. Ovšem je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.

O omezení svéprávnosti rozhoduje zásadně soud a to vždy po zhlédnutí dotyčné osoby a s plným uznáváním jejích práv a osobní jedinečnosti.  Řízení o omezení svéprávnosti je možné zahájit na návrh, ale i bez návrhu, stačí podnět třetí osoby, že je zde důvod pro omezení svéprávnosti. Obecně je postup soudu při hodnocení svéprávnosti následující. Nejprve se zabývá osobními poměry dotyčné osoby, poté nechá vypracovat znalecký posudek, který určí, zda dotyčný trpí duševní poruchou, která není pouze přechodná. Pokud je zjištěno, že osoba trpí duševní poruchou, zabývá se soud tím, zda je v tomto případě namístě omezení svéprávnosti a není možné použít méně omezující opatření, v jakém rozsahu je nutné svéprávnost omezit a zda skutečně dotyčnému hrozí vážná újma, pokud k omezení nedojde. V rozhodnutí o omezení svéprávnosti soud určí, v jakém rozsahu způsobilost dotyčného právně jednat omezuje (zda se např. vztahuje i na podnikatelskou činnost) po jak dlouhou dobu má omezení trvat a zároveň rozhodne o ustanovení opatrovníka. I přesto, že je dotyčná osoba omezena ve svéprávnosti nezbavuje jí to možnosti jednat samostatně v běžných denních záležitostech.


2) Znamená to, že pak dotyčný už nemůže vůbec podnikat nebo s nějakými omezeními může?

Dojde-li k omezení svéprávnosti, které se vztahuje i na podnikatelskou činnost, podnikatel v ní může i nadále pokračovat, ale nemůže jednat samostatně a jedná za něj opatrovník. V samotném rozhodnutí o omezení svéprávnosti je zahrnuto i rozhodnutí o ustanovení opatrovníka. Soud při výběru opatrovníka přihlédne k přáním opatrovance, k jeho potřebě. Opatrovník při plnění svých povinností musí naplňovat právní prohlášení opatrovance, dbát jeho názorů, přesvědčení, vyznání a soustavně k nim přihlížet a zařizovat opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi.

Pokud jedná dotyčná osoba samostatně v situaci, v níž podle rozhodnutí nemůže jednat bez opatrovníka, není její jednání absolutně neplatné. Jednání dotyčné osoby, ač nemohla samostatně v daném rozsahu jednat lze dodatečně zhojit, pokud je opatrovník schválí. Takové jednání může schválit i sama dotyčná osoba poté, co opět nabyde svéprávnosti.

Za neplatné bude možné jednání prohlásit jen tehdy, pokud bude dotyčná jednat v situaci, v níž podle rozhodnutí nemůže jednat, a takové jednání jí bude způsobovat újmu a zároveň k odstranění této újmy nebude postačovat změna rozsahu jejích povinností. Pokud bude k odstranění újmy postačovat změna rozsahu povinností, pak soud rozsah povinností opatrovance změní a jednání bude nadále platné (se změněným obsahem).


3) Na co se pak omezení v souvislosti s podnikáním vztahují?

Vyjdeme-li ze samotné zákonné definice svéprávnosti jako způsobilosti nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat) je zřejmé, že omezení se budou týkat právních jednání, ke kterým dochází typicky při podnikání zejména uzavírání různých typů smluv. Případně se může omezení týkat samotné možnosti žádat o udělení živnostenského oprávnění.


4) Může pak dotyčný zpětně nabýt plné svéprávnosti? Pokud ano, tak jakým způsobem?

Jak už bylo výše řečeno, rozhodnutí o omezení svéprávnosti je dočasné. Po uplynutí stanovené doby účinky omezení svéprávnosti zanikají a ta se obnoví v plném rozsahu. V případě, že důvody pro omezení odpadnou v průběhu, případně později vyjde najevo, že pro omezení svéprávnosti nebyly podmínky, soud rozhodnutí zruší.

Mgr. Eva Matějčková, FABIAN & PARTNERS

Více na https://www.podnikatel.cz/clanky/mohou-podnikat-i-lide-kterym-soud-omezil-kvuli-dusevni-poruse-svepravnost/

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem