Home / Napsali o nás / Trestní odpovědnost právnických osob

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob

1. ledna 2012 nabyl účinnosti nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob a tresty a ochranná opatření, která mohou být za spáchání trestných činů právnickým osobám uloženy. Trestně stíhány mohou být tedy mimo fyzických osob i osoby právnické. Před trestním soudem se tak mohou ocitnout např. obchodní společnosti, různé spolky, občanská sdružení, církve, nadace, společenství vlastníků bytových jednotek, atd. Zákon však počítá i s výjimkami, na které se zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nevztahuje. Mezi ně patří ČR a územní samosprávné celky (kraje nebo obce).

Trestní odpovědnost právnických osob se týká nejen právnických osob sídlící v ČR, ale i osob sídlící mimo ni. Tudíž je možné stíhat PO za spáchání trestného činu v zahraničí.

V zákoně jsou taxativně v §7 vyjmenovány trestné činy, kterých se právnická osoba může dopustit. Trestem pak pro právnickou osobu může být:

zrušení PO – tento trest lze uložit jen takové právnické osobě, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestných činů. Bude se to tedy týkat především společností, které byly založeny především za účelem trestné činnosti nebo proto, aby svou činností trestnou činnost kryly

propadnutí majetku – lze uložit jen za zvlášť závažný zločin (tedy za úmyslný trestný čin, za který by fyzické osobě mohl být uložen trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let), pokud tímto zločinem právnická osoba získala nebo měla získat majetkový prospěch

peněžitý trest – lze uložit v rozsahu od 20.000,- Kč do 1.460.000.000,- Kč

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty – ukládá se za stejných podmínek jako fyzické osobě, tedy v případech, kdy jde o věc, která byla použita k trestné činnosti, byla k trestné činnosti určena nebo byla trestnou činností získána

zákaz činnosti – od jednoho roku až dvaceti let

zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži – pokud trestný čin souvisel se získáváním nebo plněním veřejných zakázek, lze tento trest uložit na dobu jednoho roku až dvaceti let

zákaz přijímání dotací a subvencí - pokud trestná činnost souvisela s žádáním o dotace či využíváním dotací, lze tento trest uložit na jeden rok až dvacet let

uveřejnění rozsudku - tento trest lze uložit, pokud to vyžaduje povaha a závažnost trestného činu nebo zájem na ochraně společnosti.

Při ukládání trestu PO je soud povinen přihlédnout i k dopadům na třetí osoby, zejména na poškozené, věřitele, zaměstnance, atd.

Trestné činy se v případě právnických osob promlčují podobně jako u fyzických osob dle §34 trestního zákoníku (3-20 let dle závažnosti trestného činu). Již uložený trest nelze vykonat po uplynutí 5 – 30 let dle závažnosti činu.

Pro průběh trestního řízení nebyla stanovena zvláštní pravidla a postupuje se standardně podle trestního řádu. Trestní řízení lze pro PO i FO řídit společně (např. za zkrácení daně bude stíhána jak právnická osoba, která měla daně platit, tak fyzická osoba, která placení daní měla v dané právnické osobě na starosti), pokud se zároveň dopustili trestné činnosti, avšak trestní odpovědnost se posuzuje samostatně. Za právnickou osobu jedná zmocněnec, popř. ustanovený opatrovník. Osoba, která jedná za PO, nesmí být v řízení obviněným, svědkem či poškozeným.

V případě trestního stihání policejní orgán vyrozumí příslušné orgány veřejné moci a dále osoby, které vedou rejstříky, evidence, atd. K zahlazení odsouzení (neuvádění odsouzení ve výpisu z rejstříku trestů) dojde po uplynutí doby od 5-30 let od právní moci odsuzujícího rozsudku dle závažnosti činu, je to tedy obdobné jako u fyzických osob. Zápis do Rejstříku trestů se u odsouzených PO zapisuje stejně jako u FO. Avšak s rozdílem, že záznamy právnických osob jsou veřejné, tudíž kdokoliv si je může vyžádat, aniž by musel uvádět důvody, což u fyzických osob možné není.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem