Home / Napsali o nás / Uplatnění nákladů řízení vůči insolvenčnímu správci (Konkursní noviny, 5/2020)

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Uplatnění nákladů řízení vůči insolvenčnímu správci (Konkursní noviny, 5/2020)

V případě, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky, vzniknou náklady účastníku řízení zaviněním insolvenčního správce či náhodou, která se mu přihodila, je insolvenční správce tyto náklady povinen nahradit. Toto pravidlo dle § 202 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“) je lex specialis k obecnému pravidlu náhrady nákladů řízení dle § 142 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní řád“), které stanoví, že náhrada nákladů řízení bude přiznána účastníku, který měl ve věci plný úspěch. Jak ale postupovat v případě, kdy insolvenční správce bezdůvodně popře nevykonatelnou pohledávku věřitele, věřitel je nucen podat žalobu a zaplatit soudní poplatek, přičemž po podání žaloby vezme insolvenční správce popěrný úkon zpět, jelikož si je vědom toho, že spor nemůže vyhrát. Žaloba je tedy bezpředmětná, avšak žádnému z účastníků nebudou přiznány náklady řízení.

V tomto případě nás logický úsudek vede k uplatnění § 202 odst. 2 insolvenčního zákona, jelikož do rámce odst. 1 vzniklé náklady nespadají. Judikatura se v této věci však vyjádřila tak, že „zaviněním ve smyslu § 202 odst. 2 InsZ se rozumí porušeníprocesních povinností vyplývajících insolvenčnímu správci ze zákona nebo v souladu se zákonem uložených mu soudem, k němuž došlo alespoň z nedbalosti. Náhodou se pak rozumí objektivní událost.“ Vrchní soud v Olomouci dále rozvedl, že „o zavinění jde tedy například tehdy, nedostavil-li se insolvenční správce k jednání, ke kterému byl řádně obeslán, bez řádné a včasné omluvy a druhé straně tak vznikly náklady na cestu k jednání. Insolvenční správce ponese náklady své a druhé strany (spojené např. s mamou cestou k soudnímu jednání) také tehdy, pokud se k jednání nedostaví ze zcela objektivních důvodů, které nemají původ v nedbalosti nebo úmyslném jednání správce (např. nemoc, úraz, zdržení se v důsledku nepříznivé dopravní situace apod.).“

Popření pohledávky věřitele insolvenčním správce však nelze považovat za porušení procesních povinností, nýbrž se jedná o právo stanovené insolvenčním zákonem v § 192. Proč tedy, když jsou si účastníci řízení dle čl. 96 Ústavy České republiky a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod rovni, si jsou v tomto ohledu nerovní?

Na insolvenční správce jsou kladeny velké nároky, ať co se týče požadavků pro povolení výkonu činnosti insolvenčního správce dle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, nebo již samotného výkonu této činnosti dle § 36 insolvenčního zákona. V souladu se stanovenou mírou odbornosti má insolvenční správce odpovědnost za škodu nebo újmu, kterou způsobil účastníkům insolvenčního řízení dle § 37 insolvenčního zákona nebo povinnost nahradit náklady řízení, které účastníkům vznikly ze zavinění správce dle § 202 odst. 2 insolvenčního zákona. V případě, že by insolvenční správce byl povinen hradit náklady řízení, mohlo by to vést k demotivaci správců ohledně řádného přezkoumání přihlášek.

Vzhledem k výše uvedenému tak věřiteli nezbývá nic jiného než požadovat po insolvenčním správci náhradu škody, ovšem spory o náhradu škody bývají nákladné, zdlouhavé a s nejistým výsledkem. Věřiteli se tak nevyplatí se neuhrazenými náklady vůbec zabývat. Oproti tomu insolvenční správci by měli také postupovat tak, aby nevznikala účastníkům zbytečná škoda. Mířím tím zejména na možnost zpětvzetí popěrného úkonu. Pokud tedy na základě vyrozumění o popření pohledávky věřitel upřesní či doplní svou pohledávku, měl by insolvenční správce zvážit účelnost svého popěrného úkonu, a to zejména s ohledem na skutečnost, že věřitel může překládat nové důkazy i v incidenčním sporu.

Pro předcházení těmto situacím by měli mít věřitelé na paměti, že je nutné pohledávku dostatečně specifikovat a podložit důkazy stejně jako při podání žaloby. Na druhou stranu insolvenční správci by měli vzít v úvahu dopady popěrných úkonů na pohledávky věřitelů a při přezkumu pohledávek případně vyzvat věřitele k doložení podkladů k prokázání přihlášené pohledávky.

JUDr. Ing. Pavel Fabian


Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2.2.2012, č.j. 13 VSOL 2/2012-35 [online]. Dostupné na:http://kraken.slv.cz/13VSOL2/2012

Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22.9.2011, č.j. 17 VSOL 30/2011-29 [online]. Dostupné na:http://kraken.slv.cz/17VSOL30/2011

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem