Home / Napsali o nás / Uspokojování pohledávek finančního úřadu na úhradu DPH při zpeněžování majetku

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Uspokojování pohledávek finančního úřadu na úhradu DPH při zpeněžování majetku

V rámci insolvenčního řízení mnohdy vyvstává problém, týkající se charakteru a osudu neuspokojené pohledávky finančního úřadu, která spočívá v nároku tohoto na úhradu DPH při zpeněžení majetku dlužníka, který je v danou chvíli plátcem DPH. Přestože se v takovém případě jedná o pohledávku za majetkovou podstatou, které insolvenční zákon (dále jen „InsZ“) přiznává oproti klasickým pohledávkám výhodnější postavení či pořadí, dochází mnohdy k situacím, kdy se finančnímu úřadu nedostane z této pohledávky ničeho.


Charakter pohledávky na úhradu DPH

V případech, kdy kupující hradí kupní cenu za majetek nacházející se v soupisu majetkové podstaty, dochází přijetím kupní ceny ze strany insolvenčního správce či připsáním této na účet majetkové podstaty ke vzniku povinnosti odvést z takové kupní ceny příslušné DPH. To samozřejmě platí za situace, kdy je samotný dlužník plátcem DPH. Pokud nedojde ke splnění povinnosti spočívající v odvodu DPH, vznikne finančnímu úřadu pohledávka, kterou lze podřadit pod ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) InsZ. V tomto případě se tak jedná o pohledávku za majetkovou podstatou, která vznikla po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Ustanovení § 168 odst. 3 InsZ pak stanoví, že „Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojí v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.“


Uspokojení pohledávky na úhradu DPH

Přestože lze pohledávku finančního úřadu na úhradu DPH uspokojit kdykoli po rozhodnutí po úpadku, nemá tato pohledávka žádné výhodnější pořadí či postavení než ostatní pohledávky za majetkovou podstatou, jejichž výčet se nachází v ustanovení § 168 odst. 2 InsZ a lze jej považovat za výčet rozsáhlý. Předpokládejme, že je dlužníkův úpadek řešen konkursem, v rámci kterého dochází ke zpeněžování majetku nejčastěji. Ustanovení § 305 odst. 1 InsZ stanoví, že „Před rozvrhem se uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu konkursního řízení; a to pohledávky za majetkovou podstatou (zde patří pohledávka finančního úřadu na úhradu DPH), pohledávky jim postavené na roveň….“ Je všeobecně známo, že v drtivé většině případů nedojde k uspokojení nezajištěných věřitelů v rámci rozvrhu, jelikož výtěžek zpeněžení je těmto věřitelům „na míle vzdálený“, a to vzhledem k existenci mnoha jiných pohledávek, kterým InsZ přiznává výhodnější pozici. Mnohdy však výtěžek zpeněžení nepostačuje ani k úhradě pohledávek s touto výhodnější pozicí. Na tuto situaci reaguje ustanovení § 305 odst. 2 InsZ, které stanoví pořadí pro případ, že výtěžek ze zpeněžení není dostačující k plné úhradě pohledávek uvedených v ustanovení § 305 odst. 1 InsZ. Zmíněné pořadí je následující i) odměna a hotové výdaje insolvenčního správce ii) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2 InsZ iii) pohledávky věřitelů z úvěrového financování iv) ve stejném poměru náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty spolu s pracovněprávními pohledávkami dlužníkových zaměstnanců vzniklé po rozhodnutí po úpadku v) pohledávky na výživném ze zákona vi) pohledávky na náhradu škody způsobené na zdraví. Až po uspokojení těchto pohledávek (v případě jejich existence v daném konkursním řízení) lze uspokojit pohledávku finančního úřadu na úhradu DPH, a to navíc poměrně s ostatními pohledávkami za majetkovou podstatou a jim postavenými na roveň.


V případě zpeněžení zajištěného majetku má finanční úřad ještě mizivější šanci na to, že se dočká uspokojení své pohledávky na úhradu DPH. Výtěžek zpeněžení zajištění je dle § 298 odst. 2 InsZ vydán přímo zajištěnému věřiteli, přičemž tato částka je nejprve ponížena o náklady spojené se správou a zpeněžením zajištěného majetku a následně o odměnu insolvenčního správce. Pokud by pohledávka zajištěného věřitele byla uspokojena v celém rozsahu a z výtěžku zpeněžení by zůstala částka, která převyšuje výši zajištěné pohledávky, došlo by následně k již zmíněnému postupu a pohledávky by byly uspokojeny podle ustanovení § 305 odst. 2 InsZ.Závěr

Je třeba pamatovat, že pohledávky finančního úřadu nejsou v rámci insolvenčního zákona nikterak zvýhodňovány a není jim přiznána žádná speciální povaha, kterou by tyto byly vždy uspokojovány přednostně, byť finanční úřad vystupuje v roli orgánu veřejné správy. Jako další příklad lze uvést pohledávky finančního úřadu vzniklé v průběhu insolvenčního řízení opravou výše daně u pohledávky za dlužníkem, kterou mají věřitelé možnost učinit za taxativně vymezených podmínek. Pohledávka spočívající v povinnosti dlužníka snížit v průběhu insolvenčního řízení svoji daň na vstupu u přijatého zdanitelného plnění podle § 44 odst. 5 zákona o DPH není dokonce ani pohledávkou za majetkovou podstatou, a tato se v insolvenčním řízení neuspokojí. Stát tak touto možností přenesl riziko spojené s úpadkem subjektů z věřitelů sám na sebe. Proto na pohledávky finančního úřadu, konkrétně na úhradu DPH při zpeněžování majetku v rámci insolvenčního řízení, je nutné nahlížet jako na ostatní pohledávky za majetkovou podstatou uvedené v ustanovení § 168 odst. 2 InsZ a nelze tyto zvýhodňovat nad ostatními, jelikož by tímto zvýhodněním jednoznačně docházelo k porušení jedné z hlavních zásad, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn.

Konkursní noviny, červen 2015

Autoři článků: JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce
Jakub Dvořák, asistent insolvenčního správce

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem