Home / Vymáhání pohledávek / Vymáhání dluhů advokátem - výhody

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Vymáhání dluhů advokátem - výhody

Nabízíme Vám komplexní řešení vymáhání dluhů (pohledávek), a to jak v mimosoudním procesu, tak procesu soudním, včetně vymáhání dluhů prostřednictvím exekuce.

Výhody, které Vám nabízíme:

 • zbavíme Vás všech administrativních prací a nákladů spojených s nezaplacenými pohledávkami (včetně upomínek)
 • naše advokátní kancelář je pro Vás seriózním partnerem
 • vše potřebné s vymáháním pohledávky lze vyřešit on-line, tedy bez Vaší osobní přítomnosti v advokátní kanceláři
 • advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb
 • vypracováním efektivních smluvních dokumentů Vám zajistíme dlouhodobou redukci dlužníků, efektivní a úspěšné vymáhání Vašich pohledávek
 • pojištění na každý případ
 • Vaši dlužníci budou vyzýváni neprodleně, odpovídáme za správnost poskytovaných služeb
 • náklady právního zastoupení hradí dlužník
V rámci bezplatného posouzení advokát posoudí právní stav pohledávek, včetně možných rizik. Advokát může dále projednat s dlužníkem úhradu dluhu ve splátkách a případné zajištění pohledávky. V případě, že dlužník neuhradí dluh v rámci mimosoudního vymáhání, advokát zahájí soudní řízení.

Našim cílem je nejen vymáhání dluhů (pohledávek), ale i systematické přecházení jejich vzniku, např. samotným nastavením smluv, sjednáním zajištění, apod. Samotné převzetí zastoupení advokátem má na většinu dlužníků silný psychologický vliv a dlužníci se sami snaží svůj dluh splatit. U zbývajících dlužníků má pak věřitel jistotu, že nezbytná soudní řízení budou advokátem vedena s odbornou péčí.

Postup vymáhání dluhu (pohledávky)

 • komunikace s věřitelem ve věci zajištění podkladů potřebných pro zahájení vymáhání pohledávky, podpis advokátní plné moci
 • prověření majetnosti dlužníka v rámci veřejně dostupných zdrojů
 • sepis výzvy k úhradě jménem advokátní kanceláře
 • případné jednání s dlužníkem směřující k dodatečnému zajištění pohledávky
 • podání žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu či elektronického platebního rozkazu
 • zastoupení v řízení před soudy při vymáhání pohledávky
 • v případě platné rozhodčí doložky podání návrhu na vydání rozhodčího nálezu a zastoupení v řízení před rozhodčím soudem
 • podání návrhu na nařízení exekuce a zastoupení při jednání s exekutorem pověřeným vymáháním pohledávky

Vymáhání pohledávek, exekuce

Osvobození od soudních poplatků

Potřebujete vymoci pohledávku? Kontaktujte nás.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem