Home / Vymáhání pohledávek / Zajištění pohledávek

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Zajištění pohledávek

Vhodný typ zajištění pro Vás vybere a vypracuje na míru advokátní a insolvenční kancelář FABIAN & PARTNERS, přičemž lze doporučit zejména níže uvedené instrumenty:

Rozhodčí doložka – prostřednictvím rozhodčího řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, k jejichž projednání by byl jinak příslušný obecný soud dlužníka. Je-li dána pravomoc rozhodce, je obecný soud z rozhodování sporu vyloučen, rozhodčí nález představuje exekuční titul stejné váhy, jako vykonatelný rozsudek soudu, tj. lze nařídit exekuci. Rozhodčí doložku lze sjednat i dodatečně, například „vtělením“ do splátkového kalendáře. V případě, že dojde k porušení splátkového kalendáře, dojde k sesplatnění celého dluhu a pohledávka může být řešena formou rozhodčího řízení.

Ručení – znamená, že vedle vztahu věřitele a dlužníka existuje ještě třetí osoba, kterou zákon nazývá ručitel. Ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Obvykle lze doporučit ručení fyzickou osobou (např. jednatelem u právnické osoby)

Zástavní právo – smyslem zástavního práva je zajištění pro případ, že závazek dlužníka nebude včas splněn s tím, že v takovém případě lze dosáhnout uspokojení výtěžku zpeněžením konkrétní zástavy. Zastavit lze věci movité, nemovité, pohledávky, patenty, apod. 

Postoupení pohledávky – děje se smlouvou podle občanského zákoníku. Základním rysem smlouvy je vůle věřitele postoupit svoji pohledávku za dlužníkem i bez souhlasu tohoto dlužníka. Postoupením pohledávky dochází ke změně v osobě věřitele.

Směnka – směnka je obchodovatelný cenný papír, obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek nebo příkaz výstavce zaplatit stanovenou finanční částku, v určitou dobu, na určitém místě a zabezpečující jejímu majiteli právo vyžadovat toto plnění od toho, kdo se na směnce podepsal. Naše advokátní kancelář doporučuje směnku s rozhodčí doložkou. 

Uznání závazku – z hlediska právních dopadů nezvratně potvrdí samotnou existenci Vaší pohledávky a prodlouží promlčecí lhůtu až na 10 let. Uznání závazku lze opět kombinovat s rozhodčí doložkou.

Základem prevence vzniku pohledávek po splatnosti je kvalitní smlouva a dostatek relevantních informací o obchodním partnerovi. Další možností je pak pojištění pohledávek, použití směnky nebo factoringu či forfaitingu. Takovou pojistkou může být i dodatečné zřízení zajišťovacího instrumentu, kterým lze zajistit dobytnost pohledávky.

Zajištění pohledávek v insolvenčním řízení (konkurzu)


Zajištěným věřitelem v případě insolvence dlužníka je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem náležícím do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva, postoupením pohledávky k zajištění nebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy (jiný typ zajištění se pro účely insolvenčního zákona za zajištění nepovažuje a tyto pohledávky se nepovažují za pohledávky zajištěné a jejich postavení je oproti zajištěným značně slabší). Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění.

Vymáhání pohledávek

Exekuce

Obchodní právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem