Home / Insolvenční správce / Likvidace společností

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

Likvidace společností

Cílem likvidace je, aby byly dle platných předpisů vypořádány všechny majetkoprávní vztahy vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě, zaměstnancům a dále snaha o dosažení právně a zákonně čistého ukončení podnikatelských aktivit účetní jednotky.

Likvidace je jedna z forem zrušení společnosti, která bývá mylně spojována s neschopností nebo neúspěchem v podnikání. Podnik však může být úspěšně zlikvidován i tehdy, jestliže žádné problémy nemá, a výnos z likvidace může být pro vlastníky zajímavější než pokračování v podnikání. Při úspěšné likvidaci společnosti bývá dosaženo i likvidačního zůstatku, který je posléze rozdělen společníkům nebo akcionářům. Dosáhnout likvidační zůstatek u společností, které vstoupí do likvidace příliš pozdě, bývá mnohdy velice obtížné a většinou i nemožné.

Cílem likvidace firmy je tedy vypořádání majetkových poměrů zanikajícího podnikatelského subjektu a to bez právního nástupce až po výmaz z obchodního rejstříku.

Pro likvidovanou společnost zajistíme:

 • analýzu stavu společnosti
 • zajištění valné hromady společnosti (včetně účasti notáře)
 • zajištění osoby likvidátora
 • likvidaci společnosti prostřednictvím likvidátora
 • dražbu majetku likvidované společnosti
 • výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Likvidátor

Likvidaci podniku může podle zákona provádět pouze likvidátor. Postup likvidace podniku vyplývá podle zákona a může jej provádět pouze likvidátor. Tím je osoba, na niž přechází působnost statutárního orgánu v rozsahu omezeném na likvidaci společnosti.


Obsah práce likvidátora se dá specifikovat do následujících kroků:

 • oznámení a zveřejnění vstupu společnosti do likvidace, přechod pravomocí na likvidátora a registrace likvidace i likvidátora v obchodním rejstříku; společnost označuje název firmy spolu s dovětkem "v likvidaci"
 • k datu likvidace je sestavována mimořádná účetní závěrka, která předchází den vstupu do likvidace, ke kterému likvidátor sestavuje tzv. zahajovací likvidační rozvahu
 • sestavení zahajovací likvidační účetní závěrky
 • soupis aktiv a pasiv s akcentem na položky neobsažené v rozvaze
 • sestavení rozpočtu a plánu likvidace
 • řešení pracovněprávních záležitostí
 • jednání s úřady a bankami
 • jednání s obchodními partnery, úpravy, resp. dodatky ke smlouvám
 • prodej majetku (veřejná dražba, veřejná soutěž, přímý prodej, apod.)
 • likvidace pohledávek (odkupem nebo cestou upomínek, osobního jednání apod.)
 • vypořádání odvodů, daní a poplatků
 • splácení úvěrů a vypořádání ostatních věřitelů
 • předložení zprávy o průběhu likvidace v okamžiku, kdy jsou uhrazeny veškeré závazky likvidované společnosti a zbývá pouze likvidační zůstatek
 • návrh rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky a předložení návrhu ke schválení společníkům; k témuž dni je sestavována likvidátorem mimořádná účetní závěrka
 • zpracování zprávy o průběhu likvidace a návrh rozdělení likvidačního zůstatku včetně případného zdanění; likvidátor sestavuje seznam společníků a vyplácí likvidační zůstatek
 • společnost končí výmazem z obchodního rejstříku, likvidátor o něj musí požádat do 30 dnů od skončení likvidace; k tomuto dni sestavuje také konečnou účetní závěrku, která tvoří součást přílohy k žádosti o výmaz z obchodního rejstříku

Rádi pro Vás zajistíme likvidaci společnosti na klíč, a to včetně osoby likvidátora.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem