Vyberte stránku

Manažerské smlouvy

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Manažerské smlouvy

Manažerská smlouva se používá při úpravě práva a povinnosti voleného orgánu obchodní společnosti např. jednatele nebo člena představenstva, kdy ji uzavírá takto zvolený orgán na jedné straně a na druhé straně obchodní společnost. Pokud strany uzavřou manažerskou smlouvu, nezakládají pracovněprávní vztah, ale jejich vztah se řídící podle zákona o obchodních korporací. Pro korporátní společnosti je ze zákona předepsaná písemná forma. Pro ostatní obchodní společnosti uzavření manažerské smlouvy nevyžaduje písemnou formu. Podmínkou pro platnost takové smlouvy je schválení Nejvyšším orgánem společnosti. Smlouva nabývá účinnosti ke dni jejího uzavření nebo ke dni výkonu funkce.

Člen voleného orgánu korporace má zájem na uzavření manažerské smlouvy již v podstatě proto, aby jeho funkce byla odměňována. Pokud by se strany zdráhaly uzavřít mezi sebou manažerskou smlouvu, může se stát, že člen voleného orgánu bude vykonávat svoji funkci bezplatně. Údaje odměňování jsou upraveny v § 60 v zákonu o obchodních korporacích:

  1. vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi voleného orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
  2. určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
  3. určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena voleného orgánu, pokud mohou být přiznány, a
  4. údaje o výhodách nebo odměnách člena voleného orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem voleného orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě

Uzavření manažerské smlouvy nezpůsobuje nemožnost, aby člen voleného orgánu byl zároveň zaměstnancem společnosti. Člen voleného orgánu pokud bude vykonávat činnost, která nenáleží do působností jeho činnosti jako člena voleného orgánu, bude vykonávat zaměstnaneckou práci, za níž bude odměňován mzdou či jiným plněním zaměstnance. Novela, která nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 2021, již nevyžaduje, aby nárok na mzdu či jiné plnění podléhalo schválení orgánu schvalující smlouvu o výkonu funkce. Nadále zůstalo v platnosti ustanovení týkající se střetu zájmu.