Vyberte stránku

Insolvenční správce

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Insolvenční správce Brno, Praha, insolvenční správce se zvláštním povolením

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). V souvislosti se zvláštním povolením obdržel insolvenční správce prověrku Národního bezpečnostního úřadu.

Díky advokátní praxi a vybudovanému odbornému a technickému zázemí je tým kanceláře insolvenčního správce schopen poskytovat právní a odborné poradenství v oblasti úpadkového práva a krizového řízení před i po zahájení insolvenčního řízení. Tyto služby vykonáváme pro obchodní společnosti i pro fyzické osoby, věřitele i dlužníky, a to ve všech fázích insolvenčního řízení.

Zastupování věřitelů

Na straně věřitelů se snažíme ochránit a posílit dobytnost pohledávek pro případ insolvence dlužníka/ů, poskytujeme asistenci při vypracování přihlášek pohledávek, zastupujeme klienty na schůzi věřitelů nebo ve vyjednávání s ostatními insolvenčními správci, jakož i v souvisejících sporech.

Zastupování dlužníků

Na druhou stranu v případě dlužníků vyhledáme a navrhneme nejlepší způsob řešení úpadku dlužníka a připravíme insolvenční návrhy, jak individuálně, tak hromadně, návrhy na oddlužení (jako nejčastější způsob řešení úpadku fyzických osob – nepodnikatelů) nebo vypracujeme reorganizační plán atd. Při řešení situací spojených s insolvencí, zastupujeme klienty v jednáních s věřiteli i dlužníky, včetně jednání před soudy a dalšími státními orgány tak, jak to vyžaduje řešení dané problematiky.

Oprávnění insolvenčního správce

Insolvenční správce disponuje právy i povinnostmi, které jsou mu uloženy jednak zákonem, jednak rozhodnutím soudu. Jeho hlavním úkolem je jednat vlastním jménem na účet dlužníka. Tímto jednáním jsou zejména právní úkony, jimiž insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu nebo s ní jinak nakládá a jeho úkony v incidenčních sporech, jakož i v dalších sporech, kterých se účastní místo dlužníka. Insolvenční správce se též stará o udržení provozu podniku, pokud je tento součástí majetkové podstaty dlužníka.

V souvislosti s insolvenčním řízením kancelář insolvenčního správce poskytuje zejména tyto služby:

 • analýza úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka
 • příprava a podání návrhů na zahájení insolvenčního řízení
 • vyjednávání s dlužníky (případně věřiteli)
 • poradenství v insolvenčním řízení a zastupování v incidenčních sporech
 • zpracování návrhů na vyhlášení moratoria
 • zastupování klienta ve věřitelských orgánech
 • zastupování subjektů v incidenčních sporech
 • sepisování přihlášek pohledávek věřitelů
 • poradenství klientům – dlužníkům ve všech fázích insolvenčního řízení včetně obrany před nedůvodným zahájením insolvenčního řízení (případy tzv. šikanózního insolvenčního návrhu)
 • poradenství při reorganizaci (příprava návrhu na povolení reorganizace, reorganizačního plánu, zprávy o reorganizačním plánu)
 • kapitalizace pohledávek, nabývání majetku od subjektů v insolvenčním řízení
 • ochrana jednajících osob před civilními i trestněprávními riziky během celého insolvenčního řízení
Navštivte specializovanou stránku zabývající se výhradně oddlužením: www.odborneoddluzeni.cz

Vaše práva bereme osobně