Vyberte stránku

Due diligence

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Právní audit – Due Diligence (prověrka)

Jedním z přípravných kroků, které před realizací různých forem majetkových vstupů do vybraných společností doporučujeme našim klientům, je provedení právního auditu.

Výsledkem každého právního auditu je závěrečná zpráva, která obsahuje souhrn prověřených právních vztahů, upozornění na možná rizika a návrhy jednotlivých variant dalšího postupu klienta. Účelem většiny právních auditů je primárně zvýšení právní jistoty klienta, který získá ucelený a podrobný přehled o stavu společnosti, do které zamýšlí investovat. Dalším přínosem podrobného prověření právního stavu společnosti je zpravidla lepší orientace samotné prověřované společnosti ve vlastních právních vztazích, možnost předcházet rizikům plynoucích např. z nevýhodných smluvních podmínek.

  • komplexní služby v oblasti právního auditu, zejména v souvislosti s akvizicemi (např. postavení a fungování statutárních orgánů, právní vztahy k nemovitostem, pracovněprávní vztahy)
  • právní posouzení veškerých předpisů společnosti (stanov, společenské smlouvy, vnitřních předpisů apod.)
  • právní revize soudních sporů společnosti
  • komplexní právní posouzení obchodních transakcí
  • posouzení výhodnosti smluv pro společnost a právních rizik z nich plynoucích
  • právní audit obchodních smluv společnosti se zaměřením zejména na odpovědnost statutárních orgánů společnosti
  • právní poradenství v oblasti nehmotného majetku – obchodní tajemství, ochranné známky, patenty, know how

Výsledkem je podrobná zpráva, jejímž obsahem jsou závažná zjištění a návrh nápravy ve formě právních kroků či návrhu konkrétních ustanovení.

Vaše práva bereme osobně