Vyberte stránku

Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Zastupujeme věřtiele v insolvencích tak, že se snažíme ochránit a posílit dobytnost pohledávek pro případ insolvence dlužníka/ů, poskytujeme asistenci při vypracování přihlášek pohledávek, zastupujeme klienty na schůzi věřitelů nebo ve vyjednávání s ostatními insolvenčními správci, jakož i v souvisejících sporech.

Insolvenční správce může být nápomocen věřiteli při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Nesprávně zvolený postup při uplatnění práv může mít pro věřitele fatální následky, protože insolvenční zákon klade velký důraz jak na formální, tak i na materiální stránku procesních úkonů spojených s uplatněním práva. Uplatnění pohledávky u věcně nebo místně nepříslušného soudu a zmeškání lhůty k přihlášení pohledávek způsobuje nemožnost uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení. I proto doporučujeme nechat se zastoupit advokátem, který je současně insolvenčním správcem a je tedy zaručena jeho znalost insolvenčního práva.

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian

  • zpracovává věřitelské insolvenční návrhy
  • uplatňuje práva u insolvenčního soudu – přihlášení pohledávek
  • zastupuje věřitele při přezkumném jednání, při schůzi věřitelů, při jednání věřitelského výboru

Změna insolvenčního správce

Věřitelé mohou změnit soudem určeného (prvního) insolvenčního správce na schůzi věřitelů. Každý věřitel může iniciovat odvolání nebo zproštění insolvenčního správce a docílit ustanovení jiného insolvenčního správce.

Incidenční spory, popření pohledávky věřitelem

Kromě insolvenčního správce náleží právo popřít pohledávku i věřiteli. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky.

Mezi incidenční spory patří:

  • spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek
  • spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení
  • spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela spory na základě odpůrčí žaloby
    spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem

 

Pokud se Vám stalo, že insolvenční správce či jiný věřitel popřel pravost, výši nebo pořadí Vaší pohledávky za úpadcem, neváhejte se na nás obrátit. Podáme za Vás žalobu na určení pravosti nebo výše pohledávky a budeme Vás v takovém incidenčním řízení zastupovat.